Thursday, 9 February 2017

Παρέμβαση αναφορικά με τη λεγόμενη Συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για το Κρατικό Μισθολόγιο

https://www.ipetitions.com/petition/cancel-of-pasydy-Min-of-finance-agreement-feb2017

Αγαπητέ συνάδελφε,

μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις της μονομερούς υπογραφής εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ και του Υπουργείου Οικονομικών για δεσμευτικές πρόνοιες που αφορούν το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, ζητούμε την ακύρωση της συμφωνίας, την έναρξη ενός διευρυμένου δημοκρατικού διαλόγου με όλες τις οργανωμένες συντεχνίες που εκπροσωπούν το σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και τον τερματισμό των πρακτικών που βρίσκουν προ τετελεσμένων τον κάθε ευσυνείδητο και υπεύθυνο υπάλληλο.

Έτσι ζητούμε να στηρίξεις την πιο πάνω κίνηση, υπογράφοντας το παρόν ψήφισμα. Στόχος μας είναι η συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων υπογραφών.

Συμπληρωματικός σχολιασμός υποφαινόμενου:

Το πρόβλημα έγκειται στις διαχρονικές αδυναμίες του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο, ελλείψει, μεταξύ άλλων παραγόντων, μιας εν γένει προοδευτικής αντίληψης και λόγω της επανάπαυσης των εργαζομένων και της ηγεσίας της οργάνωσης σε αναχρονιστικές αρχές και συνήθειες, καθώς και σε μια παρωχημένη εργασιακή κουλτούρα και νοοτροπία.

Με την τελευταία "συμφωνία" εντείνεται η άποψη για ύπαρξη δημοκρατικών ελλειμμάτων, όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων/διαπραγμάτευσης, για ελλειπή ενημέρωση και ανύπαρκτη προδιαβούλευση μεταξύ της βάσης-μελών της συντεχνίας, των κλαδικών τους αντιπροσώπων και της κεντρικής τους αντιπροσώπευσης στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. , καθώς και για τετελεσμένα. Σε σημείο δε, που γεννιούνται εύλογα ερωτήματα ανάμεσα σε πολλούς για τη χρησιμότητα του να ανήκει κανείς σε Συντεχνία!
---
Η άμεση αναθεώρηση του συστήματος εν συνόλω, μέσω επαρκούς διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων αυτών καθ' αυτών, είναι εκ των ων ουκ άνευ της ριζικής μεταρρύθμισης και δημιουργίας συνθηκών αύξησης της παραγωγικότητας στη Δ/Υ.

Εισήγηση (η οποία κατατέθηκε) προς την Κεντρική Γραμματεία της Συντεχνίας (ΠΑΣΥΔΥ - για την οποία επίσης ενημερώθηκε η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΣΔΥΚ), με στόχο την πιο εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της (κάθε) Συντεχνίας:
Πεποίθησή μας είναι ότι επιβάλλονται η έγκαιρη και η πλήρης ενημέρωση των μελών της Συντεχνίας, όπως και η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων/διαβούλευσης με τα μέλη της.
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ήτοι η αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) επί παντός θέματος με αναφορά στη δημόσια υπηρεσία και το καθεστώς της υπαλληλικής σχέσης των μελών της με τον εργοδότη, και, μέσω αυτής, η αποδοχή της ελεύθερης έκφρασης και άποψης κάθε μέλους, μπορούν να καταστούν αποτελεσματικά εργαλεία δημοκρατικής διαδικασίας στους κόλπους της Συντεχνίας.
Η τελευταία δε πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί με τη διαδικτυακή υποβολή, προς ψήφιση, θεμάτων οικείου ενδιαφέροντος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο κατά τις ετήσιες τακτικές ή κατά καιρούς έκτακτες Γ.Σ. ή μέσω της ετυμηγορίας της κάλπης ανά τριετία και τετραετία.
Η δημιουργία, άλλωστε, ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου και λίστας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για κοινοποίηση στα μέλη της συντεχνίας των ανακοινώσεων, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και συνέδρια, καθώς και του υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ή δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα-εκφραστικό όργανο της Συντεχνίας «Δημόσιος Υπάλληλος», θα προσδώσει περαιτέρω νομιμοποίηση στη Συντεχνία και θα την επαναφέρει εγγύτερα στη βάση της, που είναι τα μέλη που την απαρτίζουν.

No comments: