Thursday, 31 July 2014

ΣΥΝΟΨΗ - Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία» στην Κύπρο: πως μπορεί ένας ενεργός πολίτης να διαδραματίσει ρόλο και να έχει Λόγο στα κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα της χώρας του, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι!!Σύνοψη Πρωτοβουλίας

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία» στην Κύπρο: πως μπορεί ένας ενεργός πολίτης να διαδραματίσει ρόλο και να έχει Λόγο στα κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα της χώρας του, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι!!

Λευκωσία, Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Το άρθρο ανέβηκε στις εξής ιστοσελίδες:
http://www.sigmalive.com/news/opinions_sigmalive/148893

http://todiktio.eu/index.php/topics/youth-education-employment/item/503-ependuste-stin-paideia-stin-kupro

και δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος, τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014 (το πλήρες άρθρο ακολούθως και στην ιστοσελίδα μας http://invedcy.eu/?p=480):

Η Εκπαίδευση είναι η πρώτη ύλη που κινεί την οικονομία, η ενέργεια δηλαδή που παράγοντας απτά αποτελέσματα στηρίζει την κοινωνία. Αντίθετα, η καλπάζουσα Ανεργία των νέων υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης, υποσκάπτοντας την κοινωνική συνοχή και ρηγματώνοντας το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Ποιότητα στην Παιδεία είναι η απάντηση στην απειλή αυτή, αφού η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα έπρεπε να λογίζεται ως δαπάνη, αυξάνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας.

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Καθηγητής Οικονομίας Χριστόφορος Πισσαρίδης, «οι κρίσεις στην οικονομία έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι έχουν μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται για την Παιδεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί μία ολόκληρη γενιά! Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και το ποσό που δαπανάται για την Παιδεία δεν πρέπει να υπολογίζεται στο έλλειμμα των χωρών».

Το συναφές ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να προφυλαχθεί το επίπεδο εκπαίδευσης στις χώρες που βρίσκονται σε υφεσιακή τροχιά κατά τον οικονομικό τους κύκλο και να αποφευχθεί έτσι ένας φαύλος κύκλος ύφεσης-ανεργίας-υποβάθμισης παιδείας-μηδενικής ανάπτυξης;

Η απάντηση είναι εξίσου απλή αλλά συγχρόνως πολυσχιδής· με μια πρόταση πολιτικής.

Την 1η Απριλίου 2012, ένα καθόλα πιστευτό γεγονός τέθηκε σε ισχύ! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», την οποία εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ως ένα νέο νομοθετικό εργαλείο που επιτρέπει σε τουλάχιστον 1.000.000 πολίτες να προτείνουν νομοθεσία σε τομείς στους οποίους έχει αρμοδιότητα, ανάμεσά τους και η Παιδεία.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις του εν λόγω εγχειρήματος είναι

α) οι δηλώσεις υποστήριξης των πολιτών (δηλαδή οι ηλεκτρονικές υπογραφές που αποθηκεύονται σε ασφαλές λογισμικό πρόγραμμα στην Επιτροπή) να προέρχονται από άτομα με δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές,

β) η συγκέντρωση ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών από εφτά τουλάχιστον χώρες της ΕΕ (για την Κύπρο απαιτούνται 4500 υπογραφές, ενώ για την Ελλάδα 16500) και

γ) οι υπογραφές να συγκεντρωθούν εντός διαστήματος ενός έτους.

Η Πρωτοβουλία, γενικότερα, δίνει στον Πολίτη το δικαίωμα εισήγησης συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, αναβαθμίζοντας τον πολιτικό του ενεργό ρόλο και Λόγο να συμμετέχει απευθείας στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στα πολιτικά πράγματα του τόπου διαβίωσής του και στα εν γένει κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα που τον απασχολούν. Απώτερος δε σκοπός είναι η ενεργοποίηση της πολιτότητας, του ενεργού δηλαδή πολίτη.

Ειδικότερα, η Πρωτοβουλία του ΔΙΚΤΥΟΥ Επενδύστε στην Παιδεία (InvestinEducation), εντάσσεται στις πρώτες δεκαεφτά Πρωτοβουλίες που έχουν καταχωρηθεί στο παραπάνω πλαίσιο. Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της παιδείας στην αναπτυξιακή προοπτική όλων των χωρών της ΕΕ, προτείνεται η εξαίρεση από τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος του ποσοστού των δαπανών για την εκπαίδευση, κάθε εθνικού προϋπολογισμού, που υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης, τα πέντε τελευταία χρόνια. Η πρόταση αποβλέπει με τον τρόπο αυτό στην άμβλυνση των διαφορών στις δαπάνες στην εκπαίδευση, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και την εν δυνάμει σύγκλιση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων που παραγάγουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Με απλά λόγια, αν ο μ.ο. δαπανών εκπαίδευσης την πενταετία 2009-2014 στην Ευρώπη των 17 είναι 5,5% και για παράδειγμα η Ελλάδα δαπανά για την Παιδεία 4,5%, τότε, ακόμα και υπό καθεστώς μνημονίου, θα μπορεί να δρομολογηθεί μια αύξηση στις επενδύσεις για την Εκπαίδευση έως και 1%, η οποία δεν θα λογίζεται στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. Η δε χρηματοδότηση θα προέλθει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από αναπροσαρμογή του εθνικού προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ενώ θα κατευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Στη δε Κύπρο, όπου το ποσοστό αυτό, σήμερα, υπερβαίνει το μ.ο. της Ευρώπης των 17, η ενεργός συμμετοχή των εθελοντών στην Πρωτοβουλία αποσκοπεί σε μια ποιοτικότερη και καλύτερη στοχευμένη κατανομή των πόρων που αποδίδονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς. Εστίαση, εξάλλου, προσδίδεται στο αίτημα για αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, τουλάχιστον στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ που είναι στο 2%, αφού σήμερα βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση παγκοσμίως με ένα ελάχιστο ποσοστό 0,49% επί του ΑΕΠ. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη της καινοτομίας, θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα οδηγήσει στην δημιουργία καινούργιων θέσεων για τους άνεργους νέους μας, το ποσοστό των οποίων έχει ξεπεράσει το 40%.

Τις παραπάνω πληροφορίες, θέσεις και τοποθετήσεις, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Δεξαμενής Σκέψης ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Πρόεδρος της οποίας είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος της ΕΕ και Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας, του Πρεσβευτή της Πρωτοβουλίας δρ. Χριστόφορου Πισσαρίδη, κατόχου Νόμπελ Οικονομίας, του Κύπριου εκπροσώπου στην 7-Μελή Ευρωπαϊκή Οργανωτική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας δρ. Ιάκωβου Ψάλτη και του υποφαινόμενου, υποστηρίζουν ενεργά Κύπριοι εθελοντές, με δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών για την Κύπρο. Εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε με μια κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία, στις 16 Μαΐου 2014 και με θέμα «Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!». Χρονικός ορίζοντας της εκστρατείας είναι η 6η Αυγούστου 2014, οπότε και κλείνει η προθεσμία συλλογής υπογραφών.

Κατά την εκδήλωση, διεξήχθη μια εποικοδομητική και διεξοδική συζήτηση και προέκυψαν συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για τους τρόπους αποσόβησης της υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου, όταν, μεταξύ άλλων, λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, αυτές υπεισέρχονται σε ένα κυκεώνα μνημονιακών μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε οριζόντιες αποκοπές στις δημόσιες δαπάνες, μη εξαιρουμένης της Παιδείας

Κύριος ομιλητής και ένας από τους πρεσβευτές της Πρωτοβουλίας, ήταν ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος ανέπτυξε την επιστημονική του επιχειρηματολογία σχετικά με τους λόγους που η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα πρέπει να λογίζεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ένα εκλεκτό επιτελείο καταξιωμένων ακαδημαϊκών και άλλων επιστημόνων, με τη συμμετοχή του κοινού και επιμέρους θεματικό τίτλο «Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Εκπαίδευσης και της Παιδείας στην Κύπρο».

Στο Α” Μέρος, η κα Χαρά Μακρυγιάννη και οι κ.κ. Niyazi Kizilyurek, Παύλος Παύλου, Παναγιώτης Περσιάνης και Μίμης Σοφοκλέους, προσέγγισαν το στίγμα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, με ειδικές αναφορές στο σημαίνοντα ρόλο της κριτικής σκέψης, σε ένα ιδιόμορφο δικοινοτικό σύστημα παιδείας στην Κύπρο. Στο Β” Μέρος της εν λόγω συζήτησης, οι κ.κ. Λοΐζος Μιχαήλ, Θεόδωρος Παναγιώτου και Κωνσταντίνος Χατζηστάσου, κατέδειξαν τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο, αντιπροτείνοντας νέες τεχνολογικές δυνατότητες και μεθόδους προσέγγισης της εν γένει Εκπαίδευσης στον τόπο.

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διαρκεί κανονικά ένα έτος και όχι μόνο 2-3 μήνες, όπως εκ των πραγμάτων αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε την εκστρατεία στην Κύπρο. Αυτό για να επιτευχθεί, προφανώς, χρειάζεται χρόνος και εντρύφηση σε ένα θέμα, κάτι που μπορεί μόνο να επιτευχθεί είτε με συνεχή ενασχόληση με ένα αντικείμενο (όπως πράττει η ομάδα των εθελοντών της Πρωτοβουλίας στην Κύπρο), είτε μέσω συζητήσεων και συναντήσεων (όπως κάναμε σε διάφορες συνεντεύξεις/παρουσιάσεις στα ΜΜΕ και στις κατ” ιδίαν συναντήσεις μας), είτε, τέλος, μέσω μελέτης ενός θέματος σε προσωπικό επίπεδο (και άρα διαθέτοντας λίγο χρόνο περιδιάβασης στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην Πρωτοβουλία). Αυτοί οι τρόποι πιθανόν να οδηγήσουν κάποιους στην ηλεκτρονική δήλωση υποστήριξης σε ένα ζήτημα που κατά μείζονα λόγο τους βρίσκει σύμφωνους. Εκτιμούμε όμως ότι σημαντικότερο επίτευγμα απ’ την υπογραφή αποτελεί η επιτυχία της ενεργοποίησης των πολιτών perse! Κάπως έτσι μπορούν να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες εκστρατείες της ΕΕ, με αυξημένες πιθανότητες να έχουν επιτυχία στη συλλογή του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού υπογραφών, κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

Καταλήγοντας, θέτω για προβληματισμό δύο ζητήματα και τρεις επικλήσεις, αναφορικά με την Παιδεία στην Κύπρο:

1. Πώς θα επιτευχθεί η εισαγωγή στα σχολεία μαθημάτων σχετικών με την πρόσφατή μας ιστορία, δίχως να ολισθήσουμε στην παγίδα ενοχοποίησης της μιας πλευράς έναντι της άλλης;

2. Περαιτέρω, πώς θα προωθηθεί η διδασκαλία μαθημάτων Ελληνικών στους Τ/Κ και Τουρκικών στους Ε/Κ, υποχρεωτικά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη εθνικιστικών και συνδικαλιστικών στοιχείων και στις δύο πλευρές, που εναντιώνονται σε κάθε μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και σε όποια προσπάθεια σύγκλισης των δύο κοινοτήτων;

Η χώρα μας για να ορθοποδήσει χρειάζεται:

Αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης της παιδείας,

αλλαγή στη διάρθρωση της εκπαίδευσης, ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς και

αλλαγή του ρόλου που ο πολίτης αναμένεται να κατέχει σε μια χρηστή δημοκρατική κρατική οντότητα!

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υποστήριξής σας στην Πρωτοβουλία εδώ:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/index.do?lang=el.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε εθελοντές για περαιτέρω δράσεις της Πρωτοβουλίας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Επικεφαλής της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας στην Κύπρο ή με το διαχειριστή του ιστοχώρου της Πρωτοβουλίας στην Κύπρο (http://invedcy.eu/), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο invedcy@gmail.com.Βασίλης ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ,

Οικονομολόγος – Διεθνολόγος

Συντονιστής της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο. Συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νέων [EuropeanYouthMovement (EYM)].

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΥΔΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ.

Το άρθρο ανέβηκε στις εξής ιστοσελίδες:

http://www.sigmalive.com/news/opinions_sigmalive/148893

http://todiktio.eu/index.php/topics/youth-education-employment/item/503-ependuste-stin-paideia-stin-kupro

Friday, 13 June 2014

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία» (Invest in Education)Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία»
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ ! ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ !
Η Κυπριακή Ομάδα Εθελοντών Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία» (Invest in Education), υπό την αιγίδα της δεξαμενής σκέψης ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη [@todiktio], σας καλεί να δηλώσετε και εσείς την υποστήριξή σας, με την ηλεκτρονική σας υπογραφή,* στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/index.do?lang=el (Καταληκτική ημερομηνία: 6.8. 2014)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Επενδύστε στην Παιδεία [Twitter: @Invest_in_Edu] στην Κύπρο: http://invedcy.eu

Βρείτε μας και στο Facebook: Invest in Education – Cyprus

________________________________________

Από το 2009, αυστηρά προγράμματα λιτότητας έχουν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό την εξυγίανση των δημόσιων προϋπολογισμών. Πιο πρόσφατα, τόσο η οικονομική αποτελεσματικότητα των μέτρων λιτότητας όσο και οι αιτίες της κρίσης, έχουν τεθεί σε αμφισβήτηση, από διεθνείς εμπειρογνώμονες και οργανισμούς. Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα πρότυπα κοινωνικών δικαιωμάτων έχουν επίσης δεχθεί κριτική. Το 2011 και το 2012, περικοπές στον προϋπολογισμό για την παιδεία έγιναν σε είκοσι χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Περικοπές άνω του 5% παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία ) και την Κροατία, ενώ μειώσεις μεταξύ 1 % και 5 % παρατηρήθηκαν στη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία). Η ανεργία των νέων (κάτω των 25) έχει πλέον ξεπεράσει το 20% στα περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ , με την Κύπρο να καταγράφει πάνω από 40%, ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα κατέγραψαν 55% και 60%, αντιστοίχως (Ενημερωτικό Δελτίο Eurostat, 28.2.2014). Διακεκριμένοι πολιτικοί, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και καλλιτέχνες προειδοποιούν ότι, αν δεν βρεθεί τρόπος για την επίλυση του προβλήματος, θα είμαστε μια χαμένη γενιά ( αν δεν έχουμε ήδη γίνει).

• Μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να προβληματιστούν για το μέλλον μας !
• Μπορούμε να επηρεάσουμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις μας !
• Μπορούμε να κάνουμε χρήση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, όπως αυτά ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας !


Ο Κύπριος νομπελίστας οικονομολόγος, Sir Χριστόφορος Αντωνίου Πισσαρίδης, Πρεσβευτής της Πρωτοβουλίας, αναφέρει :

«οι κρίσεις στην οικονομία έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι έχουν μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται για την Παιδεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί μία ολόκληρη γενιά! Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και το ποσό που δαπανάται για την Παιδεία δεν πρέπει να υπολογίζεται στο έλλειμμα των χωρών»

Γι’ αυτό το λόγο, σας ζητάμε να υπογράψετε την παρούσα Πρωτοβουλία, ΕΔΩ: http://invest-in-education.eu

Εκ μέρους του Κυπριακού τμήματος εθελοντών που υποστηρίζουν την Πρωτοβουλία « Επενδύστε στην Εκπαίδευση»

Ιάκωβος ΨΑΛΤΗΣ (δείτε το βίντεο) Διδάκτωρ Επαγγελματικών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.
Μέλος της Επταμελούς Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία»


Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε εθελοντές για περαιτέρω δράσεις της πρωτοβουλίας και να συμβάλετε στην εκστρατεία συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών,** παρακαλώ επικοινωνήστε με το Συντονιστή της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο, στο τηλέφωνο 99 097 777 ή στο E-mail: vkiliaris@gmail.com

Υπό την ιδιότητα του Συντονιστή της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Invest in Education («Επενδύστε στην Παιδεία») στην Κύπρο, χρειάζομαι τη συνεισφορά σου**, για να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία την εκστρατεία την οποία έχουμε αναλάβει από κοινού με μια ομάδα εθελοντών, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης ενός ελάχιστου αριθμού από 4.500 υποστηρικτές που απαιτούνται για την Κύπρο*, η οποία αποσκοπεί στη συλλογή 1.000.000 υπογραφών πανευρωπαϊκά, που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε στα Ευρωπαϊκά Όργανα νομοθεσία δια της οποίας οι δαπάνες για την παιδεία θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ελλείμματος των ευρωπαϊκών χωρών όπου, λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, εισέρχονται σε ένα κυκεώνα μνημονιακών μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε οριζόντιες αποκοπές στις δημόσιες δαπάνες, μη εξαιρουμένης της Παιδείας.

Οι δηλώσεις υποστήριξης πρέπει να προέρχονται από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές και ανεξαρτήτως εθνικότητας
(Τελευταία προθεσμία μέχρι 6 Αυγούστου 2014)

Φιλικά,


Βασίλης Κοιλιαρής (+357 99 097 777 | vkiliaris@gmail.com)
Συντονιστής της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο.
Συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νέων [European Youth Movement (EYM)].


ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

* Για την Κύπρο απαιτείται η συλλογή ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών από 4500 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές.

** Για να στηρίξετε και εσείς την Πρωτοβουλία "Επενδύστε στην Παιδεία" χρειάζεται η υπογραφή σας στην ιστοσελίδα μας ΕΔΩ! (Καταληκτική ημερομηνία: 6 Αυγούστου 2014): https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/index.do?lang=el

European citizens' initiative "Invest in Education"

DO NOT COUNT EDUCATION SPENDING AS PART OF THE DEFICIT
EDUCATION IS AN INVESTMENT

Please Sign in the initiative's webpage HERE and NOW.
It only takes a couple of minutes to sign it, but this could also save or enhance
Education standards in your country.


Επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης (1.4.0 DD Edition)

• Αρχική σελίδα
• Δείτε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης
• Δείτε τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011]. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.

Μπορείτε να στηρίξετε το διάβημα ΕΔΩ www.invest-in-education.eu
ή να το κάνετε εγγράφως πιο κάτω, καταχωρώντας τα στοιχεία που απαιτούνται, για να είναι δυνατός ο τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος που θα διεξαχθεί από την κυβέρνηση της κάθε συμμετέχουσας χώρας, ώστε να διασφαλίζει η Ε.Ε. ότι τα πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν το διάβημα είναι πραγματικά.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Επιλέξετε ανάλογα ταυτότητα ή διαβατήριο και δηλώστε το πιο κάτω:
(Ένα από τα δύο) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ…………………………… ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ…………………………….
00 (Α΄ Παράδειγμα) Κύπρος Κύπρου Κυπριακή Ταυτότητα: ??????
00 (Β΄ Παράδειγμα) Ελλάδα Κυπραίου Ελληνική Διαβατήριο: ??????
1
2
3

Ποιοτική Παιδεία - Απάντηση στην Κρίση: Ενημερώσεις-Νέα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Invest in Education («Επενδύστε στην Παιδεία»)Ενημέρωση 29.6.2014
Η συνέχεια με άμεσες ενημερώσεις τόσο στη σελίδα μας στο Facebook όσο και στον ιδιαίτερο "κυπριακό" ιστοχώρο της Πρωτοβουλίας !!

Ενημέρωση 18.6.2014
Συνέντευξη για την Κυπριακή Ομάδα Εθελοντών Υποστήριξης της ECI @Invest_in_Edu στην Κύπρο, @MYCYradio: http://listenagain.mycyradio.eu/index.php?id=2282

Ενημέρωση 8.6.2014
Γερμανία: Χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας προτείνει σοσιαλδημοκράτης υπουργός
Τη θέση του ότι θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο χαλάρωσης των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ, ώστε οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρέους να μπορούν να διαθέτουν χρήματα για την εκπαίδευση, την έρευνα και τις υποδομές, εκφράζει ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας, Μίχαελ Ροτ, ερχόμενος έτσι σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή των συντηρητικών της Αγκελα Μέρκελ.

Πηγή: Το Έθνος

Thursday, 12 June 2014

Ώρα για Μουντιάλ και η Κοινωνία των Πολιτών!


Ώρα για Μουντιάλ και η Κοινωνία των Πολιτών!

«Ας είναι το ποδόσφαιρο πηγή ομαδικότητας και αλληλεγγύης και όχι επίδειξη ρατσισμού και απληστίας», τονίζει ο Ποντίφικας.

Με μια πρώτη όμως ματιά, στην τελετή έναρξης στο Σάο Πάολο, η πλειοψηφία των θεατών ήταν λευκού χρώματος, σε μια χώρα όπου το μαύρο στοιχείο είναι πληθυσμιακά κυρίαρχο .

Ποιος θα το πίστευε πάντως, πριν από μερικά χρόνια, όταν οι Βραζιλιάνοι αυτοκτονούσαν λόγω του αποκλεισμού της Εθνικής τους από την Αργεντινή (1990), ότι σήμερα, ως διοργανώτρια χώρα, θα είχαμε αντιδράσεις ένεκα της κατασπατάλησης δημόσιου πλούτου, ενώ η ανισότητα, οι κοινωνικο-οικονομικοί και πολιτικοί αποκλεισμοί, καθώς και η ζωή στις φαβέλες, θα συνέχιζαν την ύπαρξή τους!

Όπως και να έχει, ας απολαύσουμε όσο μπορούμε καλή μπάλα και μια καλή πορεία στην Εθνικάρα μας ... Ελλάς ολέ !!!

Saturday, 17 May 2014

Εκδήλωση με θέμα «Σε τι είδους παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!»: Μια Ανοικτή Συζήτηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «Επενδύστε στην Παιδεία».


Εκδήλωση με θέμα «Σε τι είδους παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!»: Μια Ανοικτή Συζήτηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «Επενδύστε στην Παιδεία».

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 (16:00-20:00), στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία
Βλ. αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση στο TWITTER
ή στο FACEBOOK

Κάλυψη @cybc2012 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 20:00 (46:23) #InvEd_event_16thMay2014 Πρωτοβουλίας "Επενδύστε στην Παιδεία" @EP_CYPRUS @Invest_in_Edu @todiktio

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014
Ανοικτή Συζήτηση με θέμα:
Σε τι είδους παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!


Η εκδήλωση με θέμα «Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!», ως μέρος της εκστρατείας συγκέντρωσης υπογραφών στην Κύπρο, για την Πρωτοβουλία Επενδύστε στην Εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014, στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία.

Διεξήχθη μια εποικοδομητική και διεξοδική συζήτηση και προέκυψαν συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για τους τρόπους αποσόβησης της υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και της Κύπρου, όπου, λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, αυτές υπεισέρχονται σε ένα κυκεώνα μνημονιακών μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε οριζόντιες αποκοπές στις δημόσιες δαπάνες, μη εξαιρουμένης της Παιδείας.

Κύριος ομιλητής και ένας από τους πρεσβευτές της Πρωτοβουλίας, ήταν ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος ανέπτυξε την επιστημονική του επιχειρηματολογία σχετικά με τους λόγους που η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα πρέπει να λογίζεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ένα εκλεκτό επιτελείο ακαδημαϊκών και άλλων επιστημόνων, με τη συμμετοχή του κοινού και επιμέρους θεματικό τίτλο "Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον" (της Εκπαίδευσης και της Παιδείας στην Κύπρο).
Στο Α' Μέρος, η κα Χαρά Μακρυγιάννη και οι κ.κ. Niyazi Kizilyurek, Παύλος Παύλου, Παναγιώτης Περσιάνης και Μίμης Σοφοκλέους, προσέγγισαν το στίγμα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, με ειδικές αναφορές στο σημαίνοντα ρόλο της κριτικής σκέψης, σε ένα ιδιόμορφο δικοινοτικό σύστημα παιδείας στην Κύπρο.
Στο Β' Μέρος της εν λόγω συζήτησης, οι κ.κ. Λοΐζος Μιχαήλ, Θεόδωρος Παναγιώτου και Κωνσταντίνος Χατζηστάσου, κατέδειξαν τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο, αντιπροτείνοντας νέες τεχνολογικές δυνατότητες και μεθόδους προσέγγισης της εν γένει Εκπαίδευσης στον τόπο.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υποστήριξής σας στην Πρωτοβουλία ΕΔΩ.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε εθελοντές για περαιτέρω δράσεις της πρωτοβουλίας και να συμβάλετε στην εκστρατεία συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Συντονιστή της Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο, στο τηλέφωνο 99 097 777 ή στο TWITTER: #InvEd_event_16thMay2014.


Άρθρο Προβολής της Εκδήλωσης
Δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα της Δεξαμενής Σκέψης ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στη Θεματική Ενότητα "Νέοι, Παιδεία και Εργασία".

Η Εκπαίδευση είναι το καύσιμο που κινεί την οικονομία και ο στυλοβάτης που στηρίζει την κοινωνία. Αντίθετα, η καλπάζουσα Ανεργία των νέων υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης, υποσκάπτοντας την κοινωνική συνοχή και ρηγματώνοντας το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η ποιότητα στην Παιδεία είναι η απάντηση στην απειλή αυτή, αφού η εκπαίδευση συνιστά επένδυση και δεν θα έπρεπε να λογίζεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της κάθε χώρας.

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Καθηγητής Οικονομίας Χριστόφορος Πισσαρίδης, «οι κρίσεις στην οικονομία έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι νέοι έχουν μόνο μία ευκαιρία να αποκτήσουν τα σωστά εφόδια που θα τους οδηγήσουν σε μία παραγωγική και πετυχημένη καριέρα. Η περικοπή στα χρήματα που χρειάζονται για την Παιδεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική. Ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί μία ολόκληρη γενιά! Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και το ποσό που δαπανάται για την Παιδεία δεν πρέπει να υπολογίζεται στο έλλειμμα των χωρών».

Τις παραπάνω θέσεις και τοποθετήσεις, της Δεξαμενής Σκέψης ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και του δρ. Πισσαρίδη, υποστηρίζουν ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), η Κύπρος: Ακαδημαϊκός Διάλογος (CAD) και το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νέων (EYM), οργανώνοντας εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, με αποκορύφωμα μια κεντρική εκδήλωση.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να προφυλαχθεί το επίπεδο εκπαίδευσης σε χώρες με υφεσιακή τροχιά κατά τον οικονομικό τους κύκλο και να αποφευχθεί έτσι ο φαύλος κύκλος της ύφεσης-ανεργίας-υποβάθμισης παιδείας-μηδενικής ανάπτυξης;

Η απάντηση είναι εξίσου απλή αλλά συγχρόνως πολυσχιδής• με μια πρόταση πολιτικής.

Την 1η Απριλίου 2012, ένα καθόλα πιστευτό γεγονός τέθηκε σε ισχύ! Η Επιτροπή θέσπισε την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», την οποία εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ως ένα νέο νομοθετικό εργαλείο που επιτρέπει σε 1.000.000 πολίτες να προτείνουν νομοθεσία σε τομείς στους οποίους έχει αρμοδιότητα, μεταξύ σε αυτούς και η Παιδεία. Ουσιαστικές προΰποθέσεις του εν λόγω εγχειρήματος είναι α) οι δηλώσεις υποστήριξης των πολιτών (δηλαδή οι ηλεκτρονικές υπογραφές που αποθηκεύονται σε ασφαλές λογισμικό πρόγραμμα) να προέρχονται από άτομα με δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές, β) η συγκέντρωση ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών από εφτά τουλάχιστον χώρες της ΕΕ (για την Κύπρο απαιτούνται 4500 υπογραφές, ενώ για την Ελλάδα 16500) και οι υπογραφές να συγκεντρωθούν εντός διαστήματος ενός έτους.
Η Πρωτοβουλία δίνει δικαίωμα εισήγησης συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής στον Πολίτη, αναβαθμίζοντας τον πολιτικό του ενεργό ρόλο και Λόγο να συμμετέχει απευθείας στη διαμόρφωση της εν γένει πολιτικής της ΕΕ.

Η Πρωτοβουλία του ΔΙΚΤΥΟΥ Invest in Education (η Εκπαίδευση αξίζει, μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα), εντάσσεται στις πρώτες δεκαεφτά Πρωτοβουλίες που έχουν καταχωρηθεί στο παραπάνω πλαίσιο.

Η Πρωτοβουλία αυτή, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της παιδείας στην αναπτυξιακή προοπτική όλων των χωρών της ΕΕ, προτείνει «να εξαιρείται από το δημοσιονομικό έλλειμμα το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση, κάθε εθνικού προϋπολογισμού, που υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώντης, τα πέντε τελευταία χρόνια». Με απλά λόγια, αν ο μ.ο. δαπανών εκπαίδευσης την πενταετία 2009-2014 στην Ευρώπη των 17 είναι 5,5% και για παράδειγμα η Ελλάδα δαπανά για την Παιδεία 4,5%, τότε, ακόμα και υπό καθεστώς μνημονίου, θα μπορεί να δρομολογηθεί μια αύξηση στις επενδύσεις για την Εκπαίδευση έως και 1%, η οποία δεν θα λογίζεται στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. Η δε χρηματοδότηση θα προέλθει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από αναπροσαρμογή του εθνικού προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ενώ θα κατευθύνεται μόνο σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Η εκδήλωση, ως μέρος της εκστρατείας συγκέντρωσης υπογραφών στην Κύπρο, με θέμα «Σε τι είδους Παιδεία πρέπει να επενδύσει η Κύπρος σήμερα!», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 (16:00-20:00), στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία (Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 30). Κύριος ομιλητής και ένας από τους πρεσβευτές της Πρωτοβουλίας, είναι ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ένα εκλεκτό επιτελείο ακαδημαϊκών και άλλων επιστημόνων, με τη συμμετοχή του κοινού.

Η εκδήλωση αποβλέπει στη διεξαγωγή μιας εποικοδομητικής και διεξοδικής συζήτησης και αναμένεται να παραγάγει συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για τρόπους αποσόβησης της υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες όπου, λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, αυτές εισέρχονται σε ένα κυκεώνα μνημονιακών μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε οριζόντιες αποκοπές στις δημόσιες δαπάνες, μη εξαιρουμένης της Παιδείας.

Στη δε Κύπρο, όπου το ποσοστό αυτό, σήμερα, υπερβαίνει το μ.ο. της Ευρώπης των 17, η εκδήλωση αποσκοπεί σε μια περισσότερο ποιοτική και καλύτερα στοχευμένη κατανομή των πόρων που αποδίδονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Καταλήγοντας, θέτω δυο ζητήματα σχετικά με την Παιδεία στην Κύπρο:

1. Πώς θα επιτευχθεί η εισαγωγή μαθημάτων στα σχολεία σχετικών με την πρόσφατή μας ιστορία, δίχως να ολισθήσουμε στην παγίδα ενοχοποίησης της μιας πλευράς έναντι της άλλης;

2. Περαιτέρω, πώς θα προωθηθεί η διδασκαλία μαθήματα Ελληνικών στους Τ/Κ και Τουρκικών στους Ε/Κ, υποχρεωτικά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη εθνικιστικών και συνδικαλιστικών στοιχείων και στις δύο πλευρές;

Βασίλης ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ,
Οικονομολόγος – Διεθνολόγος
Συντονιστής Ομάδας Εθελοντών Υποστήριξης Πρωτοβουλίας Invest in Education στην Κύπρο.
Συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νέων [European Youth Movement (EYM)]

Wednesday, 14 May 2014

Event «On what kind of Education should Cyprus Invest Today!», under the Initiative Invest in Education, on Friday, May 16, 2014. Check on Twitter: #InvEd_event_16thMay2014


Nicosia,
Τετάρτη, Μαΐου 14, 2014

On what kind of Education should Cyprus Invest Today!:
An Open Discussion in the framework of the European Citizen’s Initiative
“Invest in Education”.


PUBLISHED at the DIKTYO/NETWORK for REFORM in Greece and Europe, under TOPIC: Youth, Education and Employment.

We are delighted to announce the open discussion “On what kind of Education should Cyprus Invest Today!”, which will take place on Friday, May 16, 2014, 16.00-20.00 at the Conference Room of The European Union House, in Nicosia.

Nobel Prize Winner for Economics and Ambassador of the Initiative, Sir Christopher Pissarides, will be the Keynote Speaker of this event, followed by a Roundtable Open Discussion with a group of well known academics and other scientists, with the participation of the public.

We address this invitation to members of the academia and educational community, students / scientists / scholars / researchers / teachers and, if possible, to policy makers.

The event is organized by The Cyprus Volunteer Team of Supporters of the European Citizens’ Initiative Invest in Education, under the auspices of the DIKTYO-NETWORK for Reform in Greece and Europe, with the support of the Cyprus Academic Dialogue (CAD), the Association for Social Reform (OPEK) and the European Youth Movement (EYM).

*The signing procedure can be conducted electronically HERE, within a few minutes (Closing Date: August 6, 2014).

The overall aspiration of the Initiative is to proceed with an invitation to the European Commission to propose legislation against cuts on Education, using a mathematical tool, which “excludes from the calculation of each country's public spending deficit, that part of Government spending for education that is lower from the last five-year Eurozone average”. In simple words, barring budget on education from being taken in the measurement of the deficit of the Eurozone member-states’ budgets, will allow them, in a long and medium term perspective, to counter fight the vicious cycle of recession-unemployment-degradation of education-zero growth.

With the event “On what kind of Education should Cyprus Invest Today!”, the peak of the awareness campaign we are conducting, we express our concrete support for the Invest in Education Initiative, aiming to collect 4500 statements of support from citizens, in the form of electronic signatures.

Seeking to increase public expenditure in education sounds reasonable, if we refer to Greece, where the average in public spending on education lacks behind the Eurozone average. However, for Cyprus, where public funds for education over exceeds the EU-17 average, this goal wouldn’t be rational, if the same time youth unemployment in Cyprus was not hit records as high as 40%.

The question thus should be the quality of investment in education, i.e.:

How spending is allocated to the different levels of the educational system structure in Cyprus and how the outcomes of Education are benchmarked and assessed; Moreover, whether funding produces adequate results to counter fight youth unemployment and educational deficiencies, in a globalized market and an international educational competitive system; Furthermore, how structural changes could be implemented, such as removing any barriers in teaching, researching and learning facilities, e.g. having open libraries, in all public and private institutions, for more hours, including weekends and being accessible to all Citizens.

Distinguished politicians, economists, academics, authors and artists warn that unless a way is found to resolve the problem, this could result in generating a lost generation (if we haven't become as such already).

Nevertheless, we aspire to achieve, through this special event and through the Invest in Education Initiative, at large, a STEP on the right direction.

Vasilis KILIARIS,
Economist – Political Scientist
Coordinator of the Cyprus Volunteer Team of Supporters of the European Citizens’ Initiative Invest in Education.
Co-founder of the European Youth Movement (EYM).Friday, 25 April 2014

Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, προεκλογική εκστρατεία και εκλογές Μαΐου 2014: μια ενδοσκόπηση του πολιτικού σκηνικού, των ΜΜΕ και της λειψής ενημέρωσης των πολιτών περί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων !! Μια χαμένη ευκαιρία αναγέννησης του πολιτικού συστήματος της χώρας.


Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, προεκλογική εκστρατεία και εκλογές Μαΐου 2014: μια ενδοσκόπηση του πολιτικού σκηνικού, των ΜΜΕ και της λειψής ενημέρωσης των πολιτών περί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων !! Μια χαμένη ευκαιρία αναγέννησης του πολιτικού συστήματος της χώρας.


Πώς μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει ένας ενεργός πολίτης τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, που πιστεύει ότι δύναται να τον εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, όταν δεν έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αναλυτικά και πλήρη βιογραφικά σημειώματα, ενώ διανύουμε την τρίτη δεκαετία της λεγόμενης εποχής της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών!

Πώς επιλέγει κανείς τους επαΐοντες εν δυνάμει αντιπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίχως συγκεντρωτική τουλάχιστον καταγραφή τους και χωρίς επαρκείς διαδραστικές μεθόδους επικοινωνίας, ικανές και αναγκαίες να ελαττώσουν το φαινόμενο του δημοκρατικού ελλείμματος στις διαδικασίες οργάνωσης, εκλογής, λειτουργίας και αποφάσεων, των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης !!

Έντονη άποψη του υποφαινόμενου είναι ότι επιλέγουμε τους υποψηφίους που με διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες παρέχουν επαρκή και αναγκαία πληροφόρηση στους ψηφοφόρους σχετικά με την επαγγελματική και όχι κομματική τους εμπειρία, τις ακαδημαϊκές ή/και εμπειρικές τους γνώσεις, την οικογενειακή τους κατάσταση, περιλαμβανομένης της όποιας εκπλήρωσης υποχρεώσεών τους προς την πολιτεία, δηλαδή στρατιωτική ή κοινωνική θητεία, όπως επίσης και των ενδιαφερόντων και των οραμάτων-τοποθετήσεών τους στα κοινά και δη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμογής τους.

Απουσιάζουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι παραπάνω πληροφορίες, έστω με τη μορφή ενός συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος, εργαλείου πληροφόρησης άγνωστο για πολλούς πολιτικοποιούς της πατρίδας. Απουσιάζει περαιτέρω μια εκτενής πληροφόρηση από τα ΜΜΕ, ενώ οι εκλογές πλησιάζουν εγγύτερα και λογικά θα περίμενε κανείς μια πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Πού είναι δε μια έστω συνοπτική καταγραφή όλων των υποψηφίων των προσεχών Ευρωεκλογών; Πέραν κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών και μιας αγγλόφωνης λίστας από την ξένη ιστοσελίδα http://europedecides.eu/candidates/election-lists/cy ή /gr, το τοπίο παραμένει θολό και αδιέξοδο.

Κάνοντας χρήση των εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο όπως, μεταξύ άλλων, ιστολόγια, προσωπικές ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία εν πολλοίς συμπληρώνουν και ενημερώνουν οι ίδιοι και όχι το μισθοδοτούμενό τους προσωπικό, είναι στοιχεία που αποτελούν σαφή ένδειξη ενός ενεργού πολιτικού ακτιβισμού, ενός σύγχρονου λόγου και μιας ευαισθητοποιημένης προσωπικότητας, με συναίσθηση περί του καλώς νοούμενου κοινού κοινωνικού συμφέροντος που επιμερίζεται παραγωγικά στους κοινωνικούς φορείς και τα άτομα-πολίτες της Κοινωνίας.

Επιγραμματικά, η κριτική μου τοποθέτηση καταλήγει στο γεγονός ότι τα περιθώρια εκλογικών ελιγμών, για την επιλογή του άριστου υποψήφιου ευρωβουλευτή, είναι πολύ στενά και ελάχιστες αξιόλογες επιλογές απομένουν στο συνειδητό και ενημερωμένο πολίτη, σύμφωνα με τα παραπάνω οριοθετημένα πλαίσια-αρχές λήψης της εν λόγω απόφασης.

Το κομματικά ελεγχόμενο δημοκρατικό πολιτευτικό σύστημα έχει αποτύχει, κατά γενική ομολογία, μετά και την οικονομική πτώχευση της χώρας και την αναξιοκρατία που ευνοεί τους κοινωνικά περιθωριακούς να κατέχουν αξιώματα και πλούτο, ανάξιο της προσφοράς και των ικανοτήτων τους. Πολιτικά έχει εξίσου αποτύχει, με την παράδοση μέρους της πατρίδας σε γειτονικό έθνος-κράτος.

Ψηφίζοντας υποψηφίους με ακραιφνώς κομματικό παρελθόν, ευνοούμε τη συνέχιση του προαναφερθέντος συστήματος εξουσίας και ενός αναχρονιστικού κατεστημένου διοίκησης, διαμοιρασμού της εξουσίας και του πλούτου της χώρας. Η επιζητούμενη ανακατανομή του ΑΕΠ, που επιφέρει εύλογες προσδοκίες, οι οποίες ωθούν με τη σειρά τους την πρόοδο και την εξέλιξη κάθε κοινωνίας και κάθε χώρας, μπορούν να επιτευχθούν με την ανάδειξη στελεχών εκτός του κάθε κομματικού σωλήνα, με πλήρη όμως συνείδηση του καθήκοντος που καλούνται να αναλάβουν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλογικός νόμος στη μεν Ελλάδα έχει τροποποιηθεί και η εκλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον αριθμό σταυρών προτίμησης (έως και τέσσερις για κάθε ψηφοφόρο) που θα έχει ο καθένας από αυτούς, στη δε Κύπρο ο τρόπος ανάδειξης των υποψηφίων παραμένει ως έχει, δηλαδή εκλογή ευρωβουλευτών βάσει σταυρών προτίμησης (έως και δύο για κάθε ψηφοφόρο).
---------------------------------------------
Προσθήκη 29.4.2014

Μια αναγκαία πρώτη γνωριμία των υποψηφίων ευρωβουλευτών στην Κύπρο μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ.
Δεν είναι όμως ικανοποιητική σε εύρος πληροφόρησης.

Ψηφίζουμε, ούτως ή άλλως, βάσει πλήρους πληροφόρησης επί των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, των θέσεών τους σε διασύνδεση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μελλοντικού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο δεσμεύονται να στηρίξουν οι κύπριοι ευρωβουλευτές, να χειριστεί κατά την επόμενη πενταετία τις προκλήσεις, τις απειλές, την εν εξελίξει οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό και την ανεργία των νέων, μεταξύ άλλων θεματικών, καθώς και την εν γένει πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση !!
---------------------------------------------
Ενημέρωση 5.5.2014

Πλησιάζοντας την επερχόμενη Ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση, συνειδητοποιώ την χαμένη ευκαιρία που είχε το εγχώριο πολιτικό σύστημα να εκκαθαρίσει εαυτόν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκδημοκρατικοποίησης των Κομμάτων και των μηχανισμών τους και περαιτέρω βάζοντας τα προαπαιτούμενα ενός σύγχρονου δημοκρατικού πολλιτεύματος, βασισμένο στην δημοκρατία της αντιπροσώπευσης και όχι της εν λευκώ εκχώρησης του ατομικού πολιτικού δικαιώματος συμμετοχής στα κοινά.

Πώς θα μπορούσε να αποτραπεί το εν λόγω γεγονός, της χαμένης δηλαδή ευκαιρίας αναγέννησης του συστήματος;

Κατ' αρχάς, παραθέτω δύο φαινόμενα των επερχόμενων εκλογών, σε Ελλάδα (Μητρόπολη) και Κύπρο (Νήσος):

1. Στη Μητρόπολη, δημιουργήθηκαν νέοι Κομματικοί μηχανισμοί, ομπρέλλες κομμάτων, κινήσεων και ιδεολογικών χώρων καθώς και παραμορφώματα πολιτικής εκπροσώπησης. Στη Νήσο, τηρουμένων των αναλογιών, παρατηρείται υστέρηση στην αναδημιουργία του Πολιτικού-Κομματικού Συστήματος.

2. Στη μεν Μητρόπολη, μερικώς και ανεπαρκώς προσθέτω, λήφθηκε υπόψη η άποψη της Κοινωνίας των Πολιτών, στην επιλογή των υποψηφίων ευρωβουλευτών (κυρίως στην ΕΛΙΑ και το ΠΟΤΑΜΙ). Στη δε Νήσο, καμιά, γνωστή, επιλογή της Κοινωνίας των Πολιτών, πέραν των ανεξάρτητων μορφωμάτων συλλογικής κατάθεσης υποψηφιοτήτων στις εκλογές, δεν πέτυχε την κάθοδό της στις επερχόμενες Ευρωεκλογές για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική έστω υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων πολιτικής, θα είχε ως αποτέλεσμα μια βελτιωμένη ποσοτικά προσέλευση ψηφοφόρων και ανάδειξη νέων Ευρωβουλευτών, άφθαρτων από το κομματικό κατεστημένο και τη διαφθορά και δυνητικά ικανότερων να φέρουν ευεργετικά αποτελέσματα για την πατρίδα, μαχόμενοι στην Ευρωπαϊκή αρένα της πολιτικής.
---------------------------------------------
Ενημέρωση 7.5.2014

Συνέδριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

Το Πολιτικό Σύστημα μετά το Μνημόνιο
---------------------------------------------
Ενημέρωση 10.5.2014

Ενδιαφέρον Ιστοχώρος περί της κατάταξης απόδοσης εν ενεργεία Ευρωβουλευτών !
---------------------------------------------
Ενημέρωση 9.3.2015
Απλός Οδηγός Μεταρρυθμίσεων
Γεώργιου Γεωργακόπουλου

http://todiktio.eu/index.php/topics/europe-citizens/item/567-aplos-odigos-metarrithmiseon

Γιατί τότε τα κόμματα συνεχίζουν να διαχειρίζονται τα οδυνηρά για όλους μας προβλήματα της χώρας με την παθολογική εμμονή στον μηχανισμό της άρνησης της πραγματικότητας;

Εδώ θα σας πω κάτι που επαναλάμβανε αρκετά συχνά ένα φωτισμένος καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο. Έλεγε λοιπόν σε μας τους αδαείς πρωτοετείς φοιτητές των κοινωνικών επιστημών ότι ‘’κάθε σύστημα ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αναπαραγωγή του. Εάν καταλάβετε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί της αναπαραγωγής, έχετε καταλάβει το 50% της κοινωνιολογίας’’.

Ομολογώ ότι τότε, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό η ιδέα ότι υπάρχουν και συστήματα τα οποία ενδιαφέρονται όχι πρωτίστως αλλά αποκλειστικά για την αναπαραγωγή τους.

Monday, 14 April 2014

Επιστροφή στην Αμμόχωστο & The Famagusta Ecocity Project


Κατ' αρχάς βλέπουμε μια θετική αντίληψη από μεγάλη μερίδα Αμμοχωστιανών, περιλαμβανομένου του νυν δήμαρχου κ. Αλέξη Γαλανού. Περαιτέρω βλέπουμε μια θετική μετάλλαξη της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, όπως την αξιοποίησε το Έργο-The Famagusta Ecocity Project, και όπως το εμπνεύσθηκε και προωθεί η Βάσια Μαρκίδης, την οποία έτυχε να γνωρίσω συντόμως από κοντά στην Πανήγυρι Κοντέας, όπου αντιλήφθηκα το πάθος για εκπλήρωση του οράματός της, για την Αμμόχωστο!

Εν ολίγοις, ο διάλογος, η εν γένει διαβούλευση και η αποδοχή της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στην προσθήκη εφικτών ιδεών, επιχειρηματολογικά δομημένων, σχετικών με την επιστροφή στην πόλη, είναι καλοδεχούμενες ενέργειες της σύγχρονης εποχής. Τα ευφυολογήματα ότι κάποιες ιδέες ανήκουν στην "σφαίρα της ουτοπίας", ή οι επικλήσεις σε θεολογικές συζητήσεις, αποτελούν ενδείξεις συνδρόμων ανασφάλειας και καταδίωξης.

Επιγραμματικά, ας μην φοβόμαστε τις νέες ιδέες, τους νέους σε πνεύμα και αντίληψη ανθρώπους, αφήνοντας κατά μέρος το status quo, την προσήλωση στα κατεστημένα και την αναχρονιστική αντίληψη περί του modus vivendi, μεταμορφώνοντας σε modus operandi μια διαδραστική συμπεριφορά στην πολυαναμενόμενη ανοικοδόμηση της πόλης.

Εν τέλει, πράγματι το ζήτημα είναι καταρχάς πολιτικό, ας είμαστε όμως στρατηγικά έτοιμοι για την επόμενη ημέρα !

Βλ. αναλυτικότερα στο The Famagusta Ecocity Project

---

Ενημέρωση 4.7.2014

Με τη βοήθεια 35 νεαρών εθελοντών από τις δύο κοινότητες, μια ομάδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, με το όνομα `Imaginary Famagusta`, περπάτησε την προηγούμενη εβδομάδα όλη την επικράτεια της πόλης της Αμμοχώστου, εκτός της περίκλειστης περιοχής, καταγράφοντας πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση της πόλης, στα πλαίσια της δικοινοτικής πρωτοβουλίας `Hands-On-Famagusta`. Οι πληροφορίες που καταγράφηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν εργαλεία αστικού σχεδιασμού που θα έχουν δυνητικά την ικανότητα να υποστηρίξουν μια συμμετοχική σχεδιαστική διαδικασία για το μέλλον της πόλης της Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Thursday, 10 April 2014

Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών: σύνοψη, σχολιασμός και τοποθέτηση.


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών: σύνοψη, σχολιασμός και τοποθέτηση.


Η δημοσίευσή μου στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/Απόψεις.Με το ακόλουθο περίγραμμα, καταδεικνύεται η σημαίνουσα βαρύτητα της χθεσινοβραδινής, μαραθώνιας και συνάμα δυναμικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, στο Στρόβολο.*

Ο ρόλος του ενημερωμένου πολίτη, του ενεργού πολίτη, ως μιας αυτόνομης προσωπικότητας με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, όπως αναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, είναι πολιτική-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μέσω της ενεργού πολιτότητας**, ενθαρρύνονται οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδέχονται τις πολλές ταυτότητες γιατί αυτό συμβάλλει στην ευκολότερη, μεταξύ τους, αλληλεπίδραση (Ross 2007). Συγκρίνοντας την ταυτότητα του πολίτη στα παλαιότερα κράτη με τα σημερινά, οι πολίτες είχαν μόνο την ταυτότητα του κράτους τους ενώ σήμερα υφίστανται πολλά στοιχεία που ορίζουν την πολιτότητα και καθορίζουν πολλές ταυτότητες (Ευθυμία X. 2010). Στην Κύπρο άλλωστε, σε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο διακυβέρνησης και συνύπαρξης, η έννοια της πολιτότητας καθίσταται κομβικής σημασίας για την αειφορία της επιδιωκόμενης λύσης του χρόνιου, σχεδόν τεσσαρακονταετούς διάρκειας, Κυπριακού Προβλήματος.

Επανερχόμενος στην εκδήλωση, ο κεντρικός ομιλητής, Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, τοποθετούμενος επί των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αναφέρθηκε στην τρέχουσα προσπάθεια που στοχεύει σε μια δίκαιη και εφικτή Λύση του Προβλήματος, ως απαραίτητοι όροι βιωσιμότητάς της. Κάλεσε δε τα οργανωμένα σύνολα της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) σε δράση και ενεργό συμμετοχή στην πληροφόρηση επί των επιμέρους ζητημάτων της διαπραγμάτευσης, αποσκοπώντας στην σφαιρική ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη λήψη μιας ορθολογιστικής και πραγματιστικής απόφασης σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα για τη λύση του Κυπριακού. Τόνισε περαιτέρω ότι η πεμπτουσία του Κοινού Ανακοινωθέντος έγκειται στη σύζευξη των δύο κύριων ζητημάτων της διαπραγμάτευσης, ήτοι της συμφιλίωσης των αρχών της διζωνικότητας-δικοινοτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Με απώτερο σκοπό την επανένωση της Κύπρου και τη μετεξέλιξη της κοινωνίας μας στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων, επισήμανε τη νέα μεθοδολογία που ακολουθείται στις διαπραγματεύσεις, της διασύνδεσης δηλαδή όλων των επιμέρους θεματικών του Κυπριακού, μέσω υιοθέτησης της αρχής αλληλεξάρτησης όλων των ζητημάτων του Προβλήματος.

Κατέληξε με την επιγραμματική επεξήγηση των θέσεων της Ε/Κ και της Τ/Κ πλευράς επί των ζητημάτων της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, του Περιουσιακού και του Εδαφικού, των Εποίκων και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και επί της πολιτότητας (citizenship) στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου.

Συνοψίζοντας, παραθέτω αυτούσιες τις απόψεις του κ. Μαυρογιάννη, περί των στοιχείων που αναδεικνύουν σε κατάσταση ευκαιρίας τις παρούσες διαπραγματεύσεις, ότι δηλαδή «μόνο αν σταθούμε αγέρωχοι και εάν επιμείνουμε στις συνομιλίες, έχουμε βάσιμες ελπίδες επίλυσης του Κυπριακού», με σύμμαχους την αποφασιστικότητα μας και τον πραγματισμό. Περαιτέρω, αξιοποιώντας το momentum, ενός δηλαδή αναβαθμισμένου διεθνούς ενδιαφέροντος, ένεκα της ρευστότητας του περιφερειακού μας πολιτικού περιβάλλοντος και της δυναμικής των υδρογονανθράκων, χωρίς επιδιαιτησίες και περιοριστικά χρονοδιαγράμματα, μπορεί αυτή τη φορά να επιτευχθεί συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Η συμπληρωματική μου τοποθέτηση, επιγραμματικά, είναι ότι η διαβούλευση με την ΚτΠ, ο διάλογος και η δια ζώσης ενημέρωση των πολιτών, επί της τρέχουσας διαπραγμάτευσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ της δημιουργίας μιας επαρκώς πληροφορημένης κρίσιμης μάζας κοινής γνώμης, ικανής να αποφανθεί ορθολογιστικά και πραγματιστικά επί ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού Ζητήματος.

Εν κατακλείδι, είναι αναγκαία και θεμιτή η σύσταση ενός Συμβουλίου Επίλυσης Κυπριακού, στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, αποτελούμενο από έγκριτους ακαδημαϊκούς, διεθνολόγους, δημοσιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης και άλλων φορέων της ΚτΠ, το οποίο θα προβαίνει σε αναλύσεις, ενημερώσεις, προτάσεις πολιτικής και εκθέσεις, με στόχο τη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης στο ευρύ κοινό με τρόπο εκλαϊκευμένο, μέσω κοινοποίησης στα ΜΜΕ.

------------------------

* Η ενημερωτική συνάντηση με τίτλο «Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών» και Ομιλητή τον Πρέσβη κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής πλευράς στις τρέχουσες συνομιλίες για το Κυπριακό, έλαβε χώρα την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά και η Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ).

** Την αξία της πολιτότητας με επακόλουθο τη διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκό δικαστήριο) επισημαίνει ο Ross (2007) που ορίζει την πολιτότητα σε σχέση με το κράτος.

Απομαγνητοφώνηση (καταγραφή επί λέξη ή/και μεταγραφή) παρέμβασης του υποφαινόμενου στην εν λόγω εκδήλωση και απάντησης του ομιλητή:

Β.Κ.
Ονομάζομαι Βασίλης Κοιλιαρής, οικονομολόγος-διεθνολόγος.

Κύριε Μαυρογιάννη,

Θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με τη σημερινή εκδήλωση. Η παρουσία σας στο βήμα, πέραν των τριών ωρών, προσεγγίζει ρεκόρ τύπου Φιντέλ Κάστρο, και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό της αφοσίωσής σας στο έργο που παράγετε. […]

Όπως είπατε και στην ομιλία σας, δεν είστε σωτήρας, κανείς δεν είναι σωτήρας, ουδείς αναντικατάστατος, ούτε πανάκεια είναι η νέα γενιά να έρθει να φέρει λύσεις, σίγουρα όμως η συνολική προσπάθεια, οι απόψεις από κάθε ηλικιακή ομάδα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην όλη προσπάθεια που γίνεται για ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον θα μπορούσε να συσταθεί, στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, κάτι αντίστοιχο για το κυπριακό, όπου θα προβαίνει σε ενημερώσεις, εκθέσεις (αναφορές/reports), με ένα πιο εκλαϊκευμένο τρόπο, που θα κοινοποιούνται στα μέσα, γιατί σίγουρα εσείς έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο να πραγματοποιήσετε (επιτελέσετε) μέσα στις διαπραγματεύσεις και δεν μπορείτε να γυροφέρνετε την Κύπρο για να κάνετε αυτές τις ενημερώσεις. Θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Πώς το βλέπετε;

Κλείνοντας, είμαι πρόσφυγας από το Γερόλακκο, δεν είμαι από την επαρχεία Κερύνειας, αλλά την έχω γνωρίσει αρκετά, έχω πάει αρκετές φορές στη Λάπηθο, τον Καραβά και την Κερύνεια. Θα ήθελα να τη γνωρίσω όμως ακόμη καλύτερα σε ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σαν νέοι που είμαστε και ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, χωρίς περιορισμούς, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε απλά μια περιφέρεια μιας μεγάλης χώρας (της Ένωσης) όπως είναι η Γερμανία. Πώς αυτό το θέμα μπορεί να περάσει στο ευρύτερο κοινό!
Σε αυτό το περίγραμμα, κατά πόσον θα μπορούσατε να μου δώσετε μια απάντηση.

Α.Μ.
Συμφωνώ με το περίγραμμα.

Για το Γερόλακκο. Μην ανησυχείς θα πας. Έχει 40 χρόνια όμως που Γερόλακκο εν θωρούμε.
Συναίσθημα ματαίωσης. Τόσο κοντά και τόσο δίπλα, και Γερόλακκο δεν βλέπουμε!!

Περί ενημέρωσης. Αυτό που κάνω δεν είναι ενημέρωση, είναι ανταλλαγή απόψεων.
Περιμένω να πάρω.
Εγώ σας ευχαριστώ!

Μοιράζομαι μαζί σας τις εξελίξεις. Ανταλλαγή απόψεων για να μην φτάσουμε στο τέλος του χρόνου να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.

Σκοπός είναι εσείς να συνεισφέρετε.
Ακούτε πολλά. Έχετε όμως πολλά να πείτε. Έχετε το δικαίωμα να τα πείτε.

Ό,τι παραπάνω γίνεται, είτε από την Κυβέρνηση είτε από οργανωμένους φορείς, είναι καλοδεχούμενο.

Προσέξετε όμως!

Δεν πρέπει να αφήνει η ΚτΠ το οργανωμένο πολιτικό σύστημα να νομίζει ότι εκείνο που ξέρει είναι και εκείνο που θα γίνει!
Ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να λαλεί, να συνεισφέρει και να εισακούγεται.

Είναι δικαίωμα και απαίτηση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

Wednesday, 9 April 2014

European citizens' initiative: Invest in Education


European citizens' initiative


DO NOT COUNT EDUCATION SPENDING AS PART OF THE DEFICIT
EDUCATION IS AN INVESTMENT

Sign in the initiative's webpage NOW: www.invest-in-education.eu (Deadline: 6 August 2014)

The Greek think tank "DIKTYO-the Network", in cooperation with a 7-person European Committee, launched the European Citizens’ Initiative (ECI)*.
For more information on the initiative, you can follow us on:
Facebook: www.facebook.com/investineducationeu
Twitter: @Invest_in_Edu

We believe in the power of European citizens to impact policies!
It is our responsibility to steer our future!
Since 2009, strict austerity programmes have been applied across Europe with the intention of consolidating public budgets. More recently, both the economic effectiveness of austerity measures and the causes of the crisis are being questioned by international experts and organisations. The short- and long-term negative effects of the measures on democratic processes and social rights standards have also come up for criticism. In 2011 and 2012, cuts in education budget were made in twenty countries for which data are available. Cuts of more than 5% were observed in Greece, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Portugal, Romania, the United Kingdom (Wales) and Croatia, whereas decreases between 1% and 5% were seen in the French Community of Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Ireland, Spain, France, Poland, Slovenia, Slovakia and the United Kingdom – Scotland.
Youth unemployment (under 25) now exceeds 20% in most of the EU member states, with Cyprus recording over 40%, while in Spain and Greece the record hits as high as of 55% to 60%, respectively (Eurostat newsrelease, 28.2.2014).
Distinguished politicians, economists, academics, authors and artists warn that unless a way is found to resolve the problem, we are a lost generation (if we haven't become as such already).

• We need to influence European leaders to reflect on our future!
• We need to influence the media to deliberate on our prospects!
• We need to be able to make use of our legal rights as stipulated in the Treaty of Lisbon!!


Cypriot economist, Sir Christopher Antoniou Pissarides, an Ambassador of the Initiative, comments:
Economic crises come and go but young people get just one chance to learn the skills that will get them a job and help them embark on a successful career. Cutting down on education investments because of a temporary economic crisis is short-sighted. It could destroy the lives of a whole generation of young people. Education spending is an investment in our future and should not be part of the government’s fiscal balance.
For all of these reasons we are asking you to sign this Initiative.


On behalf of the Cyprus branch of volunteers supporting the Initiative “Invest in Education”

Iacovos PSALTIS (watch the video)
Doctor of Professional Studies in Educational Management, Member of the 7-person European Committee launching the ECI.


Vasilis KILIARIS
Member of the Cyprus branch of volunteers supporting the Initiative “Invest in Education”

Tuesday, 8 April 2014

Εισήγηση - Περί στελέχωσης εκλογικών κέντρων εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας


ΑΠΟΣΤΑΛΗΚΕ

Λευκωσία,
Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Προς: Αν. Έπαρχο Λευκωσίας.

Με την παρούσα εισηγούμαι όπως δημιουργηθεί ηλεκτρονική λίστα όπου θα αναγράφονται όσοι στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα για κάθε εκλογική διαδικασία και στην οποία δεν θα δικαιούνται να συμμετέχουν σε συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες τα ίδια πρόσωπα, όταν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις αναγκαίες θέσεις κάλυψης των κέντρων, έτσι ώστε να δίδεται η ευκαιρία, σε όλους όσους επιθυμούν και κατέχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, να αναλάβουν τα εν λόγω καθήκοντα.
Θα πρότεινα δηλαδή να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την επιλογή δημοσίων υπαλλήλων όπως αυτή της επιλογής άνεργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, για μερική κάλυψη αναγκών στελέχωσης των εκλογικών κέντρων, ήτοι διενέργεια δημόσιας κλήρωσης από τον οικείο Έφορο Εκλογής, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις ανάγκες κατά εκλογική περιφέρεια
.

Η διαδικασία που είθισται να ακολουθείται είναι αδιαφανής και ευνοϊκή προς τους «παλαιότερους» συναδέλφους. Έχω αιτηθεί ξανά για στελέχωση εκλογικών κέντρων και εκτός του ότι δεν είχα επιλεχθεί, δεν πήρα ούτε απάντηση στο αίτημά μου.

Εισηγούμαι για τους παραπάνω λόγους την αναθεώρηση του τρόπου επιλογής και διορισμού δημοσίων υπαλλήλων για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων.

Sunday, 30 March 2014

Αποστολή Ευχετήριας-Ευχαριστήριας Κάρτας "Καλή επιτυχία!"


Αποστολή Ευχετήριας-Ευχαριστήριας Κάρτας "Καλή επιτυχία!"


Ευχαρίστησα, εμμέσως, παρά την αποτυχία και αυτής της επέμβασης, την Ορθοπεδική Πτέρυγα Α του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, για την φιλοξενία που μου παρείχε, πριν, κατά και μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο δεξί μου μικροδάχτυλο άνω χειρός, μέσω ευχετήριας-ευχαριστήριας κάρτας επί ευκαιρίας της ανάληψης των νέων καθηκόντων του Υπουργού Υγείας, δρ. Φ.Κ. Πατσαλή (ίδε πιο κάτω) !!

Συμπεριέλαβα, μεταξύ άλλων, αναφορές μου στο MyBlog! - Facebook περί Έλληνα και Κύπριου γιατρού, σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης [burnout - βλ. Θεοφίλου Π. (2009) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ].


Friday, 21 March 2014

Κινητοποιήσεις Φοιτητών ενόψει Ευρωεκλογών 2014 !!


Κινητοποιήσεις Φοιτητών ενόψει Ευρωεκλογών 2014

Η θυματοποίηση των νέων, της κάθε νέας γενιάς, από τις μεγαλύτερες, μέσω των κομματικών μηχανισμών, ξεκινά δυστυχώς από τη Μέση Εκπαίδευση!

Τα Κόμματα, η προσωπολαγνεία και η τυφλή σχεδόν υπακοή σε επαγγελματίες πολιτικούς και τις οικογένειές τους, καθώς και σε οικονομικούς κροίσους, ποδηγετούν τη νεολαία και την καθοδηγούν σε μια ανούσια, άκαρπη και αδιέξοδη εμπλοκή σε παράλογες διενέξεις, προς όφελος και πάλι των κομματικών μηχανισμών, κάθε κοσμοθεωρητικής αντίληψης (αριστεροκεντροδεξιάς), στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τον εν γένει Συνδικαλισμό, δημοσίου, ημιδημοσίου και ιδιωτικού τομέα!!

Οι επερχόμενες εκλογές, για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πολίτες ατομικά και την Κοινωνία των Πολιτών συλλογικά, σε ένα πλαίσιο εύλογης πολιτικής αντιπαράθεσης, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και επιδίωξη ανάδειξης των ευρωβουλευτών που θα μπορούν να αναδείξουν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, στο πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολυπόθητής της Ολοκλήρωσης !!

Αναμένουμε δε την εποικοδομητική παρακολούθηση από τους ευρωβουλευτές, της ποιοτικής απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα. Περαιτέρω, περιμένουμε να προωθήσουν την κατεύθυνση κονδυλίων από το Erasmus+ και την Frontex στις χώρες που το έχουν περισσότερη ανάγκη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου!!

Saturday, 8 February 2014

Το Κοινό Ανακοινωθέν ως καταλύτης επίλυσης του χρόνιου Κυπριακού Ζητήματος !!


Η δημοσίευσή μου στις εφημερίδες Το ΒΗΜΑ/Γνώμες:
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=567361
και Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/Απόψεις:
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=162448
Λευκωσία,
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014
Παρεμβαση – Ιστολογιογραφια
Το Κοινό Ανακοινωθέν ως καταλύτης επίλυσης του χρόνιου Κυπριακού Ζητήματος !!
Βασίλης ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ,
Οικονομολόγος - Διεθνολόγοςi
Επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας κάποια συμπεράσματα που εκμαιεύθηκαν μετά από μια διαλογική συζήτηση περί του κομβικού αυτού θέματος:
Πώς θα δημιουργηθεί το momentum, το ιδανικό δηλαδή χρονικό πλαίσιο και πλέγμα δυναμικής ισχύος, μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων κρατών, που θα οδηγήσει την Τουρκία σε υποχωρήσεις;
Προϋπόθεση είναι εν εξελίξει συνομιλίες, παράλληλα με ένα υποστηρικτικό εσωτερικό, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον, καθώς και προοπτικές ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης.
Από τα παραπάνω, στην Κυπριακή περίπτωση, υφίσταται διεθνής υποστήριξη (ΗΠΑ, ΕΕ, ΟΗΕ κλπ), προοπτικές ανάπτυξης (υδρογονάνθρακες), σταθερότητας (αν σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο τόξο-χωρών της αραβικής άνοιξης, προοδεύσει το Μεσανατολικό και επιλυθεί το Ιρανικό ζήτημα) και ειρήνης (αν λήξη ο Συριακός εμφύλιος, μέσω προόδου στις συνομιλίες «Γενεύης ΙΙ»), καθώς και ένα μοιρασμένο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Απουσιάζει η διαπραγμάτευση!
Η στρατηγική επιλογή θα ήταν προτιμότερη! Λείπει όμως από κάθε επαρχιώτικη νοοτροπία (Zeitgeist), όπως είναι η δική μας. Ας αξιοποιήσουμε τουλάχιστον την όποια υπεροχή έχουμε σε τακτικισμούς.
Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Ρεαλιστικό υπόδειγμα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, καθίστανται απλά εργαλεία στη διάθεση των Μεγάλων Δυνάμεων, που αξιοποιώντας τους Διεθνείς Οργανισμούς, εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Περαιτέρω, αξιοποίηση της συμμετοχής μας στην ΕΕ, ρεαλιστικά, σημαίνει δούναι και λαβείν. Ξεμπλοκάρουμε εναρμονιστικά κεφάλαια ένταξης της γείτονος στην Ένωση και λαμβάνουμε σημεία διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό. Το φυσικό αέριο, εξάλλου, όπως και κάθε ορυκτός πλούτος, είναι κατάρα και ευλογία μαζί! Αν είχες όμως κληρονομήσει διαμάντια από τη γιαγιά σου, τι θα τα έκανες; Δεν θα τα φορούσες, μήπως και σε κλέψουν ή δεν θα τα πωλούσες μήπως και γίνεις δυστυχισμένη κληρονόμος; Η οικονομικά ορθολογική εκμετάλλευσή του, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενεές και την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου, είναι η μόνη βιώσιμη, από κάθε άποψη, επιλογή.
Λύσεις υπό ένα αναχρονιστικό πλαίσιο δεν γίνονται αποδεκτές, στο ρεαλιστικό υπόδειγμα, ως βιώσιμες. Εννοώ, καθότι δεν έχουμε ενισχυμένους συντελεστές ισχύος και ούτε πρόκειται να φτάσουμε στο απώτερο μέλλον, σε ισότιμο επίπεδο ισχύος, τον «αντίπαλο» (πληθυσμιακά, στρατιωτικά, οικονομικά κλπ), ας προσεγγίσουμε το ζήτημα διαφορετικά. Στην προοπτική μιας ειρηνικής συμβίωσης με τους Τουρκοκυπρίους, θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την όποια χρηματοοικονομική μας υπεροχή, προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, και όχι μόνο προς όφελος μερικών επαγγελματιών "κυπρολόγων" πολιτικών ή μερίδας επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, νομικών, λογιστών, ακαδημαϊκών κλπ καριεριστών μιας αέναης συζήτησης επί του κυπριακού, χάριν της συζήτησης και της επαγγελματικής τους βιωσιμότητας.
Το Κυπριακό δεν παύει να είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Η Σοβιετική Ένωση όμως διαμελίστηκε, ο υπαρκτός κομμουνισμός σχεδόν κατέρρευσε ανά το παγκόσμιο (εξαιρέσεις Β. Κορέας και εν μέρει Κούβας) ενώ εμείς ακόμα ονειροβατούμε στην καλή αίρεση της διεθνούς κοινότητας ότι θα δει το δίκαιο μας, τον πόνο μας και την επί τεσσαρακονταετία κατάντια μας. Ουδείς θα ασχοληθεί μαζί μας, δίχως ίδιο όφελος.
Χωρίς συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημά μας αποτελεί και ζήτημα εθνοτικών διαφορών, ήτοι εθνοκρατικής και πολιτισμικής ετερότητας, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε υπέρβασή του!
Η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, περνάει, μεταξύ άλλων παραγόντων, δια της συντομότερης, χρονικά δυνατής, επίλυσης του προβλήματος, για να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Εξαρτάται, επίσης, από την υπέρβαση των κομπλεξικών μας συνδρόμων περί πολιτισμικής μας υπεροχής και δικαιικής μας αεί μοιρολατρίας.
Επίγραμμα: Δέκα γιατροί δέκα γνωματεύσεις, δέκα νομικοί άλλες τόσες εκτιμήσεις !!
Συμφωνώ ότι είναι αναγκαίος ένας γόνιμος δημόσιος διάλογος. Μακριά όμως από ταμπέλες και κορώνες περί πατριωτών και μη. Μακριά από τυφλή υπακοή και φανατισμό, προς όφελος των ηγεμονικών φιλοδοξιών κάποιων γνωστών κομματικών προσωπικοτήτων του τόπου.
Αποβλέποντας στο μέλλον, να βιώσει η γενιά μας, μια χαμένη γενιά από κοινωνιολογικό-οικονομική άποψη, τη Λύση του Κυπριακού, που θα μας δώσει δυνάμεις, ευκαιρίες και ελευθερίες, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου !!

Saturday, 1 February 2014

Δημόσια διαβούλευση_Το ΡΙΚ που θέλουμε !!


Δημόσια διαβούλευση_Το ΡΙΚ που θέλουμε !!

Εξορθολογισμός κόστους και πραγματιστική προσέγγιση των γεγονότων, με επίκεντρο τον πολίτη και την κοινωνία αντί προβολής και μονοπώλησης του τηλεοπτικού χρόνου από τους πολιτικούς και τα κόμματα.

Μεγαλύτερη, εξάλλου, έμφαση να δοθεί στα διεθνή ζητήματα και γεγονότα, με ειδήσεις που αφορούν το ευρύτερό μας διεθνές περιβάλλον και των γειτονικών μας χωρών, αποσκοπώντας στην διεύρυνση του αντιληπτικού μας πεδίου περί της ζωής, της ύπαρξης και της καθημερινότητάς μας, της κοινωνίας μας αλλά και του κόσμου όλου! [Δες πρότυπα κανάλια και ειδησεογραφικά δίκτυα, Al Jazeera, BBC World, NERIT κλπ].

Ειδικότερα, προτείνω τη μείωση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών ως εξής:

Μόνο ένα δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι, με έκτακτη ενεργοποίηση του καναλιού υψηλής ευκρίνειας, μόνο για την κάλυψη μεγάλων και διεθνούς εμβέλειας γεγονότων, στα οποία συμμετέχει η Κύπρος, η Ελλάδα, η Τουρκία και η ΕΕ [π.χ. διεθνείς διασκέψεις (Eurogroup), συναντήσεις κορυφής (Geneva), συνέδρια (Davos) και άλλα ακραιφνούς σημασίας νέα (πόλεμοι, συγκρούσεις, πυρηνικά, κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές κλπ) καθώς και μουσικά (Eurovision) ή αθλητικά γεγονότα (Μουντιάλ, Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ].

Δύο μόνο ραδιοφωνικοί σταθμοί, παγκύπριας εμβέλειας:
Ένας, στην Ελληνική γλώσσα, με ειδησεογραφική και πολιτική έμφαση και ένας στην Αγγλική, Ρωσική, Ελληνική και Τουρκική γλώσσα, με έμφαση στον πολιτισμό, τη μουσική, το ραδιοφωνικό θέατρο, τις βιβλιοπαρουσιάσεις και την ψυχαγωγία.

Περί Εκσυγχρονιστικής Σοσιαλδημοκρατίας: Η σύζευξη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας και Σοσιαλδημοκρατίας !!!


Ανάγκη συνομολόγησης ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου, βάσει των αρχών της Φιλελεύθερης Σοσιαλδημοκρατίας !!!
Η δρομολογούμενη κατάργηση της πενθήμερης εργασίας, εις βάρος των μισθωτών (υπαλλήλων/εργατών) και προς όφελος των κεφαλαιοκρατών (αξιωματούχων, αριστοκρατών, επιχειρηματιών, μελών ΔΣ εταιριών, εισηγμένων ή μη και γαιοκτημόνων) δια μέσου της καταναλωτικής δύναμης των αστών (μηδενός εξαιρουμένου, περιλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών), δύναται να καταδειχθεί ως το κεντρικό ζήτημα (θεωρητικό/φιλοσοφικό και πρακτικό/καθημερινό) έρευνας, επιθυμίας επίλυσης και ενασχόλησης της Φιλελεύθερης Σοσιαλδημοκρατίας !!
... Οσονούπω !
Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται η απαξιωτική έκφραση «παιδί του κομματικού σωλήνα» για όσους αναδείχθηκαν με βάση την κομματική τους δραστηριότητα. Υπάρχουν, όμως και πολύ περισσότερα παιδιά του «οικογενειακού σωλήνα» που στήριξαν την άνοδό τους στις πελατειακές δραστηριότητες των γονέων τους πολιτικών. Και οι δύο κατηγορίες δεν έχουν αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα, αγνοούν γι' αυτό τον κόσμο της δουλειάς, την πειθαρχία της εργασίας, το περιβάλλον του εργαζόμενου στο οποίο ζουν οι περισσότεροι πολίτες. Κατά κανόνα στις δραστηριότητές τους εκτός του κόμματος και της πελατειακής δραστηριότητας, υποτιμούν την ανάγκη προετοιμασίας, τη σχεδιασμένη δουλειά, τη συστηματική δράση».
Από την ομιλία-παρουσίαση του τ. Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, για το βιβλίο «Μια σύγχρονη Οδύσσεια», του πρώην Προέδρου της Κύπρου. «Πρωτοπόρος ο Γιώργος Βασιλείου της ιδέας να έρθει η Κύπρος πιο κοντά στην Ευρώπη» (Καθημερινή, 15.10.2013).
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=150746
Ρέκβιεμ για την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ή Ανατολή για την Φιλελεύθερη Σοσιαλδημοκρατία??
Σχολιασμός επί της τοποθέτησης του Καθηγητή Ν. Μαρατζίδη, στο διήμερο πολιτικό-επιστημονικό συνέδριο που συνδιοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ με το ΙΣΤΑΜΕ, με αφορμή την 39η επέτειο από την ίδρυση του Κινήματος, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2013, στο Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" (Πειραιώς 254, Ταύρος).
Ρέκβιεμ για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία
Η "σύγχρονη" κομματικοκρατία, σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως αυτή εκφράζεται, αντίστοιχα, από τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΔΗΚΟ, αποτέλεσαν την ελληνική πτυχή της πτώσης της σοσιαλδημοκρατίας στον ελληνικό κόσμο.
Τα κόμματα αυτά δεν μπορούν πλέον να εκφράζουν την εργατική τάξη, περιλαμβανομένων αγροτών και υπαλλήλων, η οποία βρίσκεται σε υποχώρηση, ένεκα της παγκοσμιοποίησης, της κινητικότητας εργαζομένων από τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες και της μετεξέλιξης της εγχώριας εργατικής τάξης σε μια νέα μεσοαστική και κάποτε νεογιάππικη τάξη. Οι βολεμένοι συνδικαλιστές, εξάλλου, αντιπρόσωποι της τάξης αυτής, ως μέλη μιας νέας προνομιουχοκρατίας, αδυνατούν να κατανοήσουν τα στοιχειωδώς καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και λόγω της κομματικής τους ταύτισης είναι ανίκανοι να πραγματώσουν το ρόλο τους.
Η νέα τεχνολογία πλέον μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο επικοινωνίας, αμεσότητας στη λήψη αποφάσεων και συμμετοχής στα κοινά (καλώς νοούμενα συμφέροντα) και στις δημιουργηθείσες ομαδοποιήσεις εργαζομένων, βάσει θέσης τους, μόρφωσής τους και εξοικείωσής τους με την Κοινωνία της Πληροφορίας !!
Όπως αναφέρει άλλωστε ο Ακαδημαϊκός Σωτήρης Ντάλης*:
Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, και η τεχνολογική επανάσταση στην πληροφορική μας επιβάλλουν να επινοήσουμε εκ νέου το ρόλο της κρατικής εξουσίας. Σύμφωνα με τον γάλλο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Φιλίπ Αγκιόν, απαιτείται σήμερα η θεωρητική σύλληψη ενός κράτους που θα επενδύει στην καινοτομία προκειμένου να απαντήσει στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, ενός κράτους που δεν αμφισβητεί τις δυνάμεις της αγοράς, αλλά αντιθέτως τις τονώνει, τις επαναπροσδιορίζει και τις θέτει στην υπηρεσία της συλλογικής ευημερίας. Να επιδιώξουμε λοιπόν ένα κράτος που θα προστατεύει τους πολίτες του, καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο αβέβαιος, ένα κράτος αδέκαστο.
[*] Ντάλης Σ. (2012). «Η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα, είναι η λύση», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τετραµηνιαία πολιτική και οικονομική επιθεώρηση, τ. 25, σσ. 21-26, Αθήνα: Παπαζήση.
---
Με την παράθεση του παρακάτω αποσπάσματος επιθυμώ να επικροτήσω και εγώ με τη σειρά μου την ανάγκη σύμπραξης κάθε φιλελεύθερης και σοσιαλδημοκρατικής πνευματικής δύναμης, ατόμων, σχολών σκέψης και ομάδων, άτυπων ή οργανωμένων, με απώτερο σκοπό τη συγκρότηση μιας διεκδικητικής πολιτικής ευρω-ενότητας, ενόψει και των επερχόμενων Ευρωεκλογών, Μαΐου 2014 !!
«Η ΔΗΜΑΡ πρέπει να αγκαλιάσει την πρωτοβουλία των 58»
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014
http://www.naftemporiki.gr/story/758298
Χρ. Ροζάκης: Κρίσιμες οι επερχόμενες εκλογές
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης ο οποίος σημείωσε πως οι «58» δεν είναι κόμμα αλλά μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να συσπειρώσει δυνάμεις του τόπου σε μια εποχή, που έχουν παρέλκει οι «καθαρές» ιδεολογίες και χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία των φιλελεύθερων του Κέντρου με όσους υποστηρίζουν τη σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση.
Ο κ. Ροζάκης επιπλέον υπογράμμισε πως «η Ελλάδα έφταιξε και τιμωρείται για αυτό που έκανε επί σειρά ετών» σημειώνοντας ότι θα πρέπει να βρει το δρόμο της, πολιτικό και οικονομικό, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Μάλιστα επισήμανε την κρισιμότητα των επερχόμενων ευρωεκλογών - σε μια Ευρώπη με αυξημένο ευρωσκεπτικισμό - καθώς μέσω αυτών θα προκύψουν και νέα πρόσωπα σε ό,τι αφορά τα σημαντικά αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Friday, 24 January 2014

Με έργα αμφισβητούμε την κατοχή ! Εμπειρίες και Συμπεράσματα για την Ελεύθερη Κύπρο

22 Ιανουαρίου 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας, ξεκινά σήμερα την παρουσίαση Πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό Μια Ελεύθερη Κύπρο, διοργανώνοντας δημόσια συζήτηση με προσωπικότητες του δημόσιου πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού βίου, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και με θετικές προτάσεις για το μέλλον της Κύπρου.
Στα πλαίσια των παρουσιάσεων που θα ακολουθήσουν, αναμένεται να αναδειχθούν οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, μέσω συγκεκριμένων έργων-δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και που αναδεικνύουν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, με σύμπραξη θεσμοθετημένων επιτροπών και φορέων, καθώς και τη συμμετοχή ατόμων που προέρχονται από όλες τις κοινότητες της Κύπρου.
Η εκδήλωση μας έχει τίτλο «Με έργα αμφισβητούμε την κατοχή ! Εμπειρίες και Συμπεράσματα για την Ελεύθερη Κύπρο». Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, με στοχοθετημέτες Πρωτοβουλίες αμφισβητούμε τη τεσσαρακονταετή διαίρεση της πατρίδας μας!
Αφιερώνουμε την εκδήλωση στον εκλειπόντα Πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Nelson Madela. Ο οραματιστής, εμπνευσμένος και διορατικός μαύρος νοτιοαφρικανός ακτιβιστής και πολιτικός, πέτυχε το θεωρούμενο ακατόρθωτο, να συνενώσει φυλές και έθνη της πατρίδας του και να καταργήσει το απεχθές apartheid. Κατάφερε να αξιοποιήσει ένα ευνοϊκό διεθνές και περιφερειακό πολιτικό περιβάλλον, λόγω, μεταξύ άλλων, της λήξης του ψυχρού πολέμου, παράλληλα με την αλλαγή στάσης της λευκής ελίτ στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας του.
Στο σημείο αυτό, επιτρέψετέ μου να παραθέσω δύο μικρά σημεία από τη βιογραφία με τίτλο ¨Γνωρίζοντας τον Μαντέλα: ένα προσωπικό πορτρέτο¨, του αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου John Carlin, ο οποίος διατέλεσε ανταποκριτής στην Νότια Αφρική, την περίοδο 1990-95, από την απελευθέρωση δηλαδή του Μαντέλα, μετά από 27 συναπτά έτη στη φυλακή, έως και την άνοδό του στην Προεδρία της Ν. Αφρικής.
Αναφέρει ο δημοσιογράφος για τον Μαντέλα:
Ούτε ήταν υπεράνθρωπος ούτε ένας άγιος. Αλλά αυτό εξυπηρετεί μόνο [...] το να μεγεθύνει το κατόρθωμά του, τοποθετώντας τον δίπλα σε (ηγέτες), όπως ο Αβραάμ Λίνκολν, ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, στο αραιοκατοικημένο Πάνθεον των Μεγάλων της Ιστορίας.
Και αλλού σημειώνει:
Ο Νέλσον Μαντέλα [...] στέκει ως μια επίκαιρη υπενθύμιση και μια διαχρονική πηγή έμπνευσης. Η ανθρωπότητα είναι, και πάντα ήταν, ικανή για μεγάλα πράγματα και υπάρχει πάντα χώρος και λόγος για εμάς για να κάνουμε κάτι καλύτερο!
Ευχόμαστε το παράδειγμά του να αποτελέσει οδηγό μας προς την ειρηνική συμβίωση σε μια ελεύθερη Κύπρο!Sunday, 19 January 2014

Παρέμβαση επί της αναγέννησης της ελπίδας κατά το 2014 !!


Να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μέσα στο 2014
Του Δρ. Γιώργου Βασιλείου
(Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας 1988-1993)
Βαρυσήμαντη τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), δρ. Γ. Βασιλείου, η οποία μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα προώθησης επιμέρους πολιτικών στα θέματα που εγείρονται και όχι ατέρμονων συζητήσεων, αφού όμως πρώτα διελευκανθούν κάποια επιμέρους ζητήματα που χρήζουν εμπλουτισμού, περαιτέρω ανάλυσης και διευκρινήσεων.
Θέτω μόνο δύο ζητήματα προς προβληματισμό και μία συμπληρωματική θέση:
1. Αγωγός μέσω Τουρκίας, μόνο εφόσον αυτός ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και διασφαλίζοντας εναλλακτικές δομές διάθεσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, με ασφαλιστικές δικλείδες από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
2. Αντί πολλών μικρών καζίνων στις τουριστικές περιοχές της Κύπρου, δημιουργία ενός πολυτελούς καζίνο, με ικανοποιητικό έλεγχο, χωρίς υπερβολές, των δυνητικών του χρηστών, σε περιοχή σχετικής απόστασης από αστικό κέντρο αλλά με σύγχρονη προσβασιμότητα (βλ. πρότυπα καζίνο Θεσσαλονίκης και Αθήνας).
+ Ενίσχυση των επιδοτούμενων κινήτρων και φοροαπαλλακτικών πολιτικών για την εργοδότηση νέων ανέργων και νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ατόμων. Με συνέργειες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και ΕΕ-ΚΔ, να δημιουργηθούν πραγματικές προοπτικές στην αγορά εργασίας γενικότερα. Περαιτέρω, να προκύψουν οργανικές και αειφόρες θέσεις εργασίας, που να αφορούν ειδικότερα νέους ενταγμένους στην αγορά εργασίας ανθρώπους.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Το 2014 προβλέπεται ότι θα είναι πολύ δύσκολος χρόνος για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μείωση του ΑΕΠ 3.9% ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου 8% . Το έλλειμμα σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς, που μόλις εγκρίθηκαν, θα είναι γύρω στο 8.4% υπό τον όρο φυσικά ότι οι προβλέψεις όσον αφορά τα εισοδήματα θα υλοποιηθούν. Η ανεργία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και θα φτάσει σχεδόν το 20% για το σύνολο του πληθυσμού ενώ για τους νέους θα ξεπερνά το 40%.
Το λιανικό εμπόριο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κρίση εφόσον το κατά κεφαλή εισόδημα θα μειωθεί ακόμα περισσότερο ενώ τουλάχιστον τα 2/3 των νοικοκυριών έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων τους και είναι υποχρεωμένοι να περιορίζουν τα έξοδα τους. Εκτός από τα τρόφιμα όπου αναγκαστικά η κατανάλωση παρουσιάζει μικρή μόνο μείωση, σε όλους τους άλλους κλάδους, ρουχισμός, επίπλωση, ηλεκτρικά είδη, αυτοκίνητα, κλπ., θα μειωθεί ακόμα περισσότερο το 2014. Μόνη θετική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση εξαγωγών της φαρμακοβιομηχανίας και η μεγάλη ζήτηση χαλουμιού από το εξωτερικό.
Οι αρνητικές αυτές προβλέψεις θα μπορούσαν να ανατραπούν εάν άρχιζε η ανάπτυξη. Δυστυχώς, όμως, αυτό απαιτεί ρευστότητα που σήμερα δεν υπάρχει και γι’ αυτό οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε διάφορα έργα ανάπτυξης. Αντιθέτως αντιμετωπίζουν τον μπαμπούλα των συνεχώς αυξανόμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη συνεχή μείωση των καταθέσεων η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. Είναι γνωστό ότι αρκετά εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται σε θυρίδες, χρηματοκιβώτια ή οπουδήποτε αλλού εκτός τραπεζών.
Την αρνητική εικόνα συμπληρώνει το γεγονός ότι δεν μπορούν να αναμένονται μεγάλες επενδύσεις ή δανειοδότηση από το εξωτερικό γιατί δυστυχώς θεωρείται ότι η Κύπρος χρεοκόπησε. Η δε ελπίδα πολλών ότι γρήγορα θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα από τα δισεκατομμύρια που αναμένονται από το φυσικό αέριο αποδεικνύεται ότι προς το παρών τουλάχιστο είναι ‘όνειρο θερινής νυκτός’.
Θα μπορούσα να συνεχίσω δίνοντας στοιχεία και αριθμούς που να επιβεβαιώνουν ή επαυξάνουν την αρνητική αυτή εικόνα ή να αναφερθώ στην τραγωδία των χιλιάδων ανέργων συμπατριωτών μας οι οποίοι πραγματικά περνούν πολύ δύσκολες μέρες και αρκετοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν έστω και τα στοιχειώδη. Αφήνεται φυσικά να νοηθεί ότι το 2015 τα πράγματα θα αλλάξουν. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, όμως, θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις εντός του 2014 για να μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει το 2015.
Σε όλα αυτά που αναφέρω πιο πάνω δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπερβολής και το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε χωρίς ψευδαισθήσεις είναι το εξής: Θα δεχθούμε παθητικά να παραμείνουν τα πράγματα όπως δείχνουν οι σκληρές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πανεπιστημίου Κύπρου και η άλλοτε ευημερούσα Κυπριακή Δημοκρατία να θεωρείται μια χρεοκοπημένη χώρα; Σίγουρα όχι. Οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τις ανατρέψουμε.
Ο μοναδικός τρόπος για επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επανέναρξη του διαλόγου όχι για να συνεχισθούν ατέρμονες συζητήσεις αλλά για να επιτευχθεί λύση. μέσα στους επόμενους μήνες. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός γιατί θα έχει την πλήρη στήριξη του ΟΗΕ, της Ε.Ε. και των μεγάλων δυνάμεων και μπορεί να καταλήξει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην επανένωση του νησιού μας.
Ακούγεται φυσικά το επιχείρημα ότι οι «ξένοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της οικονομικής κρίσης για να μας επιβάλουν μια λύση προς το συμφέρον τους. Το επιχείρημα αυτό στερείται κάθε σοβαρότητας. Το κυπριακό πρόβλημα έπαυσε από καιρό να απασχολεί τις μεγάλες δυνάμεις. Είναι εμάς που καίει γιατί γνωρίζουμε ότι με την λύση αλλάζει άρδην η εικόνα της Κύπρου διεθνώς, περνά το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι μια ασφαλής χώρα και μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως και όλες οι άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη λύση του κυπριακού η Κύπρος θα μπορέσει να γίνει επιτέλους μέλος της ζώνης Σιέγκεν πράγμα που θα μας προστατεύσει από την ανεξέλικτη είσοδο ξένων και τον εποικισμό. Θα λειτουργήσει ως κίνητρο για προσέλκυση εκείνων που θα ήθελαν να αγοράσουν ακριβές κατοικίες ή να επενδύσουν με στόχο να αποκτήσουν άδεια παραμονής στο νησί και να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς δυσκολίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα οικονομικά οφέλη από την επανένωση του νησιού θα είναι τεράστια: • Η λύση, μεταξύ άλλων, θα εξυπονοεί άνοιγμα της Αμμοχώστου που θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του νησιού και θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της οικοδομικής βιομηχανίας που σήμερα υποφέρει. • Θα αναζωογονηθεί η εσωτερική αγορά και οι επιχειρήσεις μας θα μπορούν μεταξύ άλλων να εξυπηρετούν και τους κατοίκους της τουρκοκυπριακής πολιτείας και τις εκατοντάδες χιλιάδες των επισκεπτών και φοιτητών που θα έρχονται στο επανενωμένο νησί. • Θα ανοίξει ο δρόμος για ξένες επενδύσεις και δανειοδότηση από διεθνείς οργανισμούς και τράπεζες. • Η Κύπρος θα μπορέσει να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο για το Ισραήλ, Λίβανο και Αίγυπτο για εξαγωγές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγού που θα ξεκινά από τη Λάρνακα και θα διασχίζει την Τουρκία.
Αναμφιβόλως η συνέχιση του αδιεξόδου αποβαίνει προς όφελος μόνο του κ. Έρογλου και των δυνάμεων εντός της Τουρκίας οι οποίοι θα ήθελαν να διατηρηθεί το στάτους κβο γιατί τους συμφέρει. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες από αρκετούς προβάλλεται το επιχείρημα ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων γιατί δήθεν είναι προς όφελος μας να εκμεταλλευθούμε τη σημερινή πολιτική κρίση στην Τουρκία. Αυτή η συνθηματολογία μου θυμίζει δυστυχώς τις προβλέψεις του μακ. Μιχάλη Δούντα που μετά την εισβολή θεωρούσε ότι «είναι καλύτερα να παραμείνει το στάτους κβο διότι σε λίγα χρόνια η Τουρκία θα διαλυθεί και η Ελλάδα θα είναι πανίσχυρη.» Δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα αλλά ούτε και την πολυτέλεια 40 χρόνια μετά την εισβολή να μην αντιλαμβανόμεθα ότι η συνέχιση του σημερινού αδιεξόδου αποβαίνει προς όφελος της Τουρκίας και είναι καταστρεπτική τόσο για τους ελληνοκύπριους όσο και για τους τουρκοκύπριους.
Αρκετοί ανησυχούν για την πιθανότητα οι ιδεολογικοί απόγονοι του Ντενκτάς να επιδιώξουν την απόσχιση της Τ/Κ πολιτείας από τον ομοσπονδία. Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι ο κ. Έρογλου θα πάψει ποτέ να υποστηρίζει την αρχή για δύο κράτη. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας φοβίζει γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποία είμαστε πλήρες μέλος, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί τη διάσπαση της σε εκατοντάδες κρατίδια. Αντιθέτως λόγω της οικονομικής κρίσης ενισχύθηκε η προσπάθεια για σύσφιξη των σχέσεων των χωρών μελών της Ευρωζώνης και Ε.Ε. Μια τέτοια προσπάθεια δεν θα την υποστηρίξει, κατά την άποψη μου, ούτε η ίδια η Τουρκία η οποία ξέρει πολύ καλά ότι (α) είναι ανέφικτος στόχος και (β) ότι αν επιμένει θα απομονωθεί διεθνώς και θα αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά και πολιτικά προβλήματα.
Τι κάνουμε εν τω μεταξύ; Και αν ακόμα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εντός του Ιανουαρίου η λύση δεν μπορεί να αναμένεται να έρθει από τη μια μέρα στην άλλη. Φυσικά η ανακοίνωση και μόνο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων θα συμβάλει στην αλλαγή του κλίματος. Θα δώσει ελπίδα και σε συνδυασμό με την γρήγορη και αποφασιστική υλοποίηση των διαφόρων μέτρων που ανακοινώθηκαν και άλλων που εισηγούμαστε θα μπορούσαμε να μπούμε ξανά στον δρόμο της ανάπτυξης.
1. Αυστηρή εφαρμογή του μνημονίου και προώθηση της εναλλαξιμότητας: Σε συνδυασμό με την επιτυχή εφαρμογή των προνοιών του μνημονίου οφείλουμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειες μας για να αποκτήσουμε επιτέλους μια πιο αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία. Με την οριστική και αποφασιστική εφαρμογή της εναλλαξιμότητας θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού που σήμερα αντιμετωπίζουν διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου.
2. Μεγάλα έργα: Είναι αναγκαίο και εφικτό να προωθήσουμε αριθμό μεγάλων έργων κυρίως με την σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως 95%.
3. Καζίνο: Στο άμεσο μέλλον να κλείσει επιτέλους το θέμα του καζίνο. Ναι αρχίσουν τα έργα και να λειτουργήσουν μικρά καζίνα στους κύριους τουριστικούς προορισμούς.
4. Επανεξέταση του φορολογικού συστήματος: Το φορολογικό σύστημα σήμερα έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση νέων πόρων για το κράτος. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό, χρειάζεται να εξετασθούν τρόποι με τους οποίους η φορολογία θα βοηθήσει την ανάπτυξη: • Να ενθαρρυνθούν νέες επενδύσεις, περιλαμβανόμενης ακόμα και της πλήρης απαλλαγής από φορολογία επί των κερδών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. • Να μειωθεί σημαντικά ο φόρος από κέρδη που προέρχονται από αυξημένες εξαγωγές σε σχέση με το 2012. • Να ενισχυθεί η καινοτομία και να δοθεί πλήρης φορολογική απαλλαγή για start-ups για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
5. Υπηρεσίες: Ο κλάδος των υπηρεσιών σε διεθνείς εταιρείες έχει επιζήσει αλλά μπορούν να γίνουν πολλά που θα επιτρέψουν την πιο γρήγορη και επωφελή για τον τόπο ανάπτυξη του. Να ενθαρρύνουμε νέους κλάδους όπως π.χ. (α) τη δημιουργία οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, (β) την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για εξυπηρέτηση ατόμων με υψηλά εισοδήματα.
6. Τουρισμός: Μπορεί να αναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι προβλέπεται εφόσον προχωρήσουμε σε εισαγωγή σειράς νέων μέτρων όπως: • Ανοικτοί ουρανοί όπου είναι δυνατό • Επιδότηση του χειμερινού τουρισμού • Επικέντρωση σε νέες αγορές • Ιδιαίτερες προσπάθειες για προσέλκυση και άλλων αερογραμμών χαμηλού κόστους
7. Παιδεία: Να επιτραπεί η διδασκαλία στα αγγλικά τουλάχιστον στον κλάδο της ιατρικής και άλλους εξειδικευμένους τομείς στο Πανεπιστήμιο Κύπρο και ΤΕΠΑΚ για να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές ιδίως από τη Μέση Ανατολή.
Με το άρθρο αυτό κάμνω μερικές εισηγήσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα. Είμαι βέβαιος ότι και πολλά άλλα μπορούν να γίνουν. Σημασία έχει να μην καθυστερούμε και να υλοποιούμε τις αποφάσεις μας. Να επαναλάβω όμως ότι το κλειδί για να δώσουμε ελπίδα και να διασφαλίσουμε το μέλλον της Κύπρου μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που σήμερα προσφέρονται για επανέναρξη νέων συνομιλιών και γρήγορης λύσης.